تنها جــــــرمش این بــــــــــود:

زبــــــانِ عبـــــری نمیدانست...

دلـــــ نوشت:

اللهــــــم العـــــــن اول ظالـــــم ظلــــــــم حق محمـــــــد...

مــــــرگ بر اسرائیـــــــــــل شعــــــــــــار نیست ، دعـــــــــاست...مشاهده متن کامل ...