آی های lady 3d

به سلامتی:
یکه باخت تا رفیقش برنده بشه،
به غرور عقرب که به خواری تن نمیده،
به رودخونه که میره و پشت سرش رونگاه نمیکنه،
بصداقت سیم خاردار که پشت ورو نداره،
ب یکه بی ه ولی نا نیست،به وفای دریاکه ماهی مرده رو ازآب بیرون نمیندازه.
بمرام آسمون بااون همه ستاره هاش یک ذره ادعاهم نداره،

دست آ گلی به گوشه جمال رفیقى که تو رفاقت سوخت ولی بحرمت نام رفاقت سکوت کرد..

فقط به افتخاره خودتمشاهده متن کامل ...