دفتر کنترل دارایی های خارجی امریکا(اوفک) در حالی که تحریم های گسترده ای علیه مردم ایران وضع کرده است، در اقدامی مداخله جویانه به شرکت ها مجوز داد تا در ایران اینترنت رایگان دایر کنند. 

چرا امریکا مجوز اینترنت آزاد را برای ایرانیان صادر کرد؟ چرا امریکا مجوز اینترنت آزاد را برای ایرانیان صادر کرد؟ - اینترنت ,مجوز ,امریکا ,ایرانیان صادر ,برای ایرانیان ,اینترنت آزاد ,مجوز اینترنت ,امریکا مجوز - ایران سرزمین کهن