چند روزه هامون رفته زاهدان. با قهر وبدون خداحافظی هم رفت!

امروز سر کار بودم زنگ زد و گفت انتقالش جور نشده. یعنی باید زاهدان بمونه!

خدا بخیر کنه!

امروزم رفته خونشون.بعد 4 ماه!

رفتارش جالب نبود. هیچی از اتفاقات اونجا هم نگفت بهم!

حس می کنم چیزی رو پنهان میکنه.مشاهده متن کامل ...