دانش آموزان توجه داشته باشند که هنرستان تا 28/12/96 دایر می باشد . از تعطیلی زود هنگام برای عید خودداری کنیدمشاهده متن کامل ...