زندگی ما همش سوختن بود گاهی چنان سرد که تا مغز استخوانمان سوخت گاهی چنان داغی به دل که تا عمق وجودمان....مشاهده متن کامل ...