1) تقوا در راس همه ارزش های اخلاقی است.


2) سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا که انسان در زیر زبان خود پنهان است.


3) ی که چیزی از او خواسته اند تا وعده نداده آزاد است.


4) بی نیازی از عذرخواهی، گرامی تر از عذر راستین است.


5) پاکدامنی، زیور تهی دستی و شکر گزاری، زیور بی نیازی است.


6) دعوت کننده ی بی عمل، چون تیرانداز بدون کمان است.


7) مردم فرزندان دنیا هستند و هیچ را بر دوستی مادرش نمی توان سرزنش کرد.


8) غیرتمند، هرگز نمی کند.


9) نیازمندی که به تو روی آورده فرستادهی خداست، ی که از یاری او دریغ کند، از خدا دریغ کرده، هر به او بخشش کند، به خدا بخشیده است.


10) ه ن بی د مباش، که کار زشت خود را زیبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشی.


 مشاهده متن کامل ...