1.       اندک بودن تعداد  زن و فرزند یکی از دو آسایش است. 
2.       چه بسا انی که با ستایش دیگران فریب خوردند.
3.      دو گرسنه هرگز سیر نمی شوند: جوینده ی علم و جوینده ی مال.
4.      ی که خود را گرامی دارد، هوا و هوس را خوار شمارد.
5.      زن و زندگی، همه اش زحمت و دردسر است و زحمت بارتر اینکه چاره ای جز بودن با او نیست.
6.      وفاداری با خیانتکاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانتکاران نزد خدا وفاداری است.
7.      هرگاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن را ترک کنید.
8.      بزرگترین عیب آن است که چیزی را که خود داری، بر دیگران عیب بشماری.
9.      بسا سخن که از حمله ی مسلحانه کارگرتر است.
10. قلب، کتاب چشم است.(آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند)


 


 مشاهده متن کامل ...