1. عهد و پیمان ها را پاس دارید خصوصا با وفاداران.

  2. حاصل ه فکری، پشیمانی، و حاصل دور شی، سلامت است.

  3. هر با حق درآویزد، نابود می گردد.

  4. حسادت بر دوست، از آفات دوستی است.

  5. بدترین توشه برای قیامت، ستم بر بندگان است.

  6. آن که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش گیرد.

  7. دردوستی با دوست مدارا کن، شاید روزی دشمن تو گردد و در دشمنی با دشمن نیز مدارا کن، شاید روزی دوست تو گردد.

  8. عبرت ها چه فراوانند و عبرت پذیری چه اندک!

  9. روش برخورد با م : سنگ را ازهمان جایی که دشمن پرت کرده، بازگردانید، که شر را جز شر پاسخی نیست.

  10. از نافرمانی خدا در خلوت ها بپر د، زیرا همان که گواه است داوری کند.مشاهده متن کامل ...