مثلِ نقاشی خالص افتاب روی پاهای من، مثل برق خنک ماهی ها توی حوض، مثل تن گرم و رنگارنگ استوایی، مثل لاک نارنجی فسفری، مثل اب و خورشید روی رنگین کمان، مثل بویِ پاشوی دادنِ خاکِ تب کرده، مثل صورتی های روشن، مثلِ سبزِ سبزِ سبز، مثل زردِ زردِ زرد، مثلِ ِ بی وقفه، شیرینیِ دلچسبی مثلِ تابستان...

mahshidمشاهده متن کامل ...