به خـودم مثل نرده می چسبم

باد بر خاک می کشد من را

خســته از ازدحام ماشــین ها

در تو می کشد من را

(مهدی )

مامان کل صبح را دادگاه بوده و عصر را دفتر بوده و شب را نبوده... بابا هم مثل همیشه دنبال مال دنیا میدویده شدید! بابا ب قبل از این که برود داشت میگفت که فلانی مرده.. سکته کرده و پیر هم نبوده... داشت میگفت که بنده خدا عمری سگ دو زده و حالا این همه که جمع کرده میرسد به بچه هایی که اصلا نمیفهمند که... بابا ب داشت میگفت و من با خودم میگفتم این جدا یک بیماری روانیست!

خستگی ام را محکم بغل میکنم... همه چیز به درک.. همه ی روز را بوق بزن و همه ی شب را سردرد بگیر... بخدا تمام میشود مهشید.. همه چیز به درک

من روی مبل لم داده بودم و به ابن فکر می که اگر همه مان کل روز را روی این مبل ها مینشستیم، درست کنار هم... چه حرف هایی ممکن بود بزنیم؟ ممکن بود دوباره روی پاهای مامان بخوابم و برایم از ان سه تا گربه بگوید؟ نه!

mahshidمشاهده متن کامل ...