رهاورد گفتگو با نادان دو چیز است : نخست از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن به افکار پوچ و بی ارزش (ارد بزرگ)

- مانند یک عقاب باشید،وقتی باران می بارد همه پرندگان به سوی پناهگاه پرواز می کنند به جز عقاب که برای دور شدن از باران در بالای ابرها به پرواز در می آید. مشکلات برای همه وجود دارند اما طرز برخورد با آنهاست که باعث تفاوت می گردد.بلند پرواز باشید.

- سخت است فهماندن چیزی به ی که برای نفهمیدن آن پول می گیرد.

- وقتی از ی فرار می کنید، او همچنان وجود دارد اما با فاصله ای دورتر .وقتی با ی می جنگید ،فقط باعث قویتر شدن او می گردید.بهترین گزینه فقط گذشتن و رفتن استمشاهده متن کامل ...