عمل عجیب و غیرمنتظره حضرت (ع) برای تعلیم تواضع


عیسی علیه السلام به حواریون گفت: «من خواهش و حاجتی دارم، اگر قول می دهید آن را برآورید بگویم».

حواریون گفتند: «هرچه امر کنی اطاعت می کنیم». عیسی از جا حرکت کرد و پاهای یکایک آن ها را شست.

حواریون در خود احساس ناراحتی می د، ولی چون قول داده بودند خواهش عیسی را بپذیرند تسلیم شدند و عیسی پای همه را شست. همین که کار به انجام رسید، حواریون گفتند: «تو معلم ما هستی، شایسته این بود که ما پای تو را می شستیم نه تو پای ما را».

عیسی فرمود: «این کار را برای اینکه به شما بفهمانم که از همه مردم سزاوارتر به اینکه خدمت مردم را به عهده بگیرد «عالم» است.
این کار را تا تواضع کرده باشم و شما درس تواضع را فرا گیرید و بعد از من که عهده دار تعلیم و ارشاد مردم می شوید راه و روش خود را تواضع و خدمت خلق قرار دهید.

اساساً حکمت در زمینه تواضع رشد می کند نه در زمینه تکبر، همان گونه که گیاه در زمین نرم دشت می روید نه در زمین سخت کوهستان.

منبع: مطهری، داستان راستان، ج ۱، ص ۲۳۴-۲۳۳مشاهده متن کامل ...