مقاله «تحلیلی بر انسجام نظریه عد در خط مشی های آموزشی ایران رویکرد ارزی نظریه برنامه» در نشریه شه مدیریت راهبردی به چاپ رسیده و منتشر شد.

شیوه ارجاع دهی: دانایی فرد, حسن, تراب زاده جهرمی, محمد صادق. (1396). تحلیلی بر انسجام نظریه عد در خط مشی های آموزشی ایران رویکرد ارزی نظریه برنامه. شه مدیریت راهبردی, 11(1), 73-108.
مشاهده متن کامل ...