لازم است تا به صورت شفاف، نزاع اصلی مدارس تی-غیر تی را تعریف کنیم. مدارس تی به دنبال ارائه آموزش رایگان، همگانی، دردسترس و برابر به همه افراد در سن آموزش رسمی عمومی هستند. برای این امر تقریبا همه چیز از مسیر ت تمهید و اداره می شود. مدارس غیر تی با هدف ایجاد تنوع در آموزش، وارد صحنه شده اند ولی با استفاده از مکانیسم بازار و انگیزش مالی، کیفیت آموزشی را با خود همراه کرده اند. این مدارس نه تنها بین خود، بازار آموزش ایجاد کرده اند بلکه بین خود و مدارس تی، نیز نوعی نزاع بر سر عناصر کیفیت بخش به وجود آورده اند. این مدارس اولا کیفیت بیشتر را به پرداخت شهریه این مدارس منوط کرده اند و بدین ترتیب به جای توجه به منافع عمومی، با بخش بندی بازار، به مشتریان خویش توجه دارند. ثانیا با استفاده از قدرت مانور در انگیزش مالی که در نسخه مدارس تی وجود ندارد، مدیران، معلمان و کادر آموزشی با کیفیت را از مدارس تی به سمت خویش جذب کرده اند. پس با خورده شدن خط مشی اداره تی مدارس، اساسا کیفیت بالاتری در مدارس تی عادی وجود ندارد مگر اینکه جذب غیر تی شده است. پس در یک کلام، نزاع مدارس تی-غیر تی را باید در «هژمونی انگیزش مالی و مکانیسم بازار مدارس غیر تی» دید. این هژمونی در طی زمان، پول و کیفیت آموزشی را با هم، همراستا و همراه ساخته است و عملا مدارس تی را از کارکرد خارج کرده است. در چنین شرایطی، تمامی تلاش ها برای کیفیت بخشی به مدارس تی که متکی بر مدیر، معلم و کادر آموزشی بهتر باشد، ش ت خورده است. چرا که در بازار آموزش، به مدارس غیر تی منتقل می شود. پس عملا ش ت این هژمونی تنها را ار حل نزاع است.

اما مسئله نزاع مدارس تی-غیر تی را نباید محدود به این هژمونی دانست. بلکه باید مسئله را کمی دقیق تر، عمیق تر و گسترده تر تحلیل کرد. در بسته سیاستی اداره مدارس که شامل انواع مدارس ( تی عادی، استعداد درخشان، نمونه تی، هیئت امنایی، غیر تی و ... ) است، دو مولفه وجود دارند که باعث بروز جنگ آموزشی در بسته سیاستی شده اند: 1. مدرسه غیر تی (غیرانتفاعی سابق)، با هژمونی انگیزش مالی و همراستایی آموزش با قدرت مالی از یک طرف، 2. مدارس خاص (استعداد درخشان، نمونه تی و شاهد) با نفی تنوع در حال رشد طبیعی، نخبه ز از سطح عمومی آموزش مدارس و ایجاد قطب های رشد. پس مدارس تی عادی از سه جهت در حال هجمه هستند:

1. نقص ذاتی خود در ایجاد تنوع آموزشی به دلیل حاکمیت نسخه استاندارد ی ان و غیرمنعطف در آموزش

2. کاهش سطح کیفیت به دلیل انتقال دانش آموز، معلم و مدیر با کیفیت به سایر انواع مدارس تی (استعداد درخشان، شاهد، نمونه تی)؛ این امر خصوصا با گسترش بی رویه چنین مدارسی، شدت یافته است.

3. کاهش سطح کیفیت به دلیل انتقال دانش آموز، معلم و مدیر با کیفیت به مدارس غیر تی در بازار آموزش

بنابراین آموزش با کیفیت اکنون در رقابت مدارس تی غیرعادی و مدارس غیر تی در حال انتقال و ارائه است و اساسا مدارس تی عادی از گردونه آموزش حذف می شوند. پدیده کنکور نیز به دلیل هماهنگی این دو نوع مدارس، عامل دیگری بر حذف مدارس تی عادی شده است. اما چگونه می توان این بسته مشکلات را سامان داد؟ تنظیم گری چگونه می تواند این ابر مسئله را حل کند؟مشاهده متن کامل ...