با بن حرف می زدیم ب. یعنی این طوری شد که چون نمی خو د من گوشی اش را ازش گرفتم و او آمد توی اتاقم و شروع کرد از پشت بغل م و این ها که گفتم نکند دوست ندارم...بیشتر از این که شکمم را به شوخی می چلاند پنهانی و یواشکی و ته دلی خج می کشیدم اما دوست نداشتم رو کنم و حساسش کنم..می گفت که همه چیز عوض شده اما من ویکتوریا، ملکه ی پوسیده و  مستبد عوض نشده ام...بابا بخدا بد نیست...من پیر نه می گفتم که دختری که با پسرها دوست می شود...و اصلا نمی توانستم ادامه بدهم چون یک ذره به حرف هایم اعتقاد نداشتم و او می خندید و می گفت اصلا هم..دلیل نمی شود...و چشم امیدش به من بود که راحت و آزادم ه مثل پدرش بچه مثبت و مذهبی و حالا من هم اب شده ام...رودارنه می گفت بهتر است گوشی اش را بدهم..می گفتم که هر غلطی می خواهد د اما گوشی را باید خاموش کند موقع خواب برای سرش خوب نیست...دلم نمی آمد بگویم سرطان می گیرد می گویند..تازه عقیم می شود...مگر او نمی گوید آدم و نوح و ابراهیم و موسی می خواهد؟..این همه پسر را چطور می خواهد با عقمی که گوشی درست کرده بیافریند؟!

می خندید که بابا چرا پس عقیم نشد؟! گفتم گوشی پدرت آن موقع کجا بود...ضمنا به خودش فکر کند..زیر لب می گفت کذهبی کذهبی.مذهبی..انگار شعاری علیه ی بدهد..منظورش پدرش بود و عموهایش..

گفتم زر مفت نزد...پدرش و عموهایش مردهای خوبی اند..واقعا انسان خوبی هستند...حماقت و دگمی دارند اما حداقل پدرش را قبول دارم و به اش ایمان و اعتقاد دارم..

می خندید که خوش به حال بابا با اون ...نگاهش و حرفش را خورد. اما صادِ "صورتش" را شنیدم و پشت دست نشان دادم که دستم را گرفت بوسید. سیبلش را روی دستم حس و گفتم سبیل گربه ای اش را دور کند ازم..دوست ندارم..می خندید قاه قاه که دوست هایش هیچ کدام مثل او گود سان نیستند و بروم خدا را شکر کنم برای پسر به  این خوبی..گفتم اگر هم باشد مادر خوبی مثل من داشته که می گفت اصلا ربطی ندارد..خوبی از خودش است که محل ندادم آ ش و گفتم حالا دردش چیست؟ می خواهد؟ برود داشته باشد. کی جلویش را گرفته...ولی باید دختر را بشناسم و تایید کنم...غش کرده بود از خنده که واقعا خدای دموکراسی و ام...می گفتم راضی نیست؟ برود یک مادر خارجی روشنفکر پیدا کند...می گفت مگر من نیستم..من خودِ خودِ مادر(احتمالا جنوب یی) آن پلیس رقت و ترحم برانگیز توی سه بیلبورد هستم که اسکار امسال را برد..آن مو کوتاهه....موهای کوتاه سیخم را که طرف بالا شانه کرده بودم را به هم ریخت و گفت موهاش هم که خود خود موهای خودته..
بعد انگشت اتهام طرفم گرفت انگار موجودی مضحک نشان بدهد و از ته دل خندید و یکی از دیالوگ های مادر و پسر را اجرا کرد:

- خیلی چیزا عوض شده مادر(علیه نژادپرستی)

- نباید عوض می شد

خندید و موهایم را به هم ریخت باز و گفت: نازی نازی..نازی...
نازم نمی کرد یعنی نازم هم می کرد اما می خواست بگوید نازیست هستم..چیزی نداشتم به اش بگویم..دو ساعت تمام در مزایای داشتن و فوایدش برای بشر گفت.
همه را با انگشت وسطی بلند شده شنیدم و او در حال خندیدن و خم انگشتم رو به عقب به حرفش ادامه می داد.مشاهده متن کامل ...