می خواندم که نانا آمد پرسید می شود روسری مشکی ترکمنی ام را بردارد چون ضخیم است و شعبده بازی اش از پشتش دیده نمی شود...سلام می دادم و با چشم اشاره که بردارد. کرم می زدم به دست و صورتم که نانا آمد پرسید می شود یک قرقره نخ بگذارد دهانش؟ گفتم بدون سوزن آره..سرم توی گوشی بود که نانا آمد پرسید می تواند یک کلم درسته ی کوچک بردارد از یخچال؟

گفتم بردارد.

قرص می خوردم که دیدم از این ور اتاق به آن ورش می دود. با روسری ترکمن در دست و چیزی آن وسط قلمبه شده.. خودم را زدم به ندیدن. وقتی خوب دوید و از من واکنشی ندید.

گفت ماما...برات عجیب نیست که یه کلم پرواز کنه؟

خوب آن چیز قلمبه پس کلم هست.

گفتم خوبه..بد نیست

گفت این بادکنک نیستا...
- می دونم کلمه

- از کجا فهمیدی؟..شعبده بازیم موفق نیست؟

- گفتم نه فقط خیلی باهوشم.
باز دوید و کلم را به پرواز درآورد. هنوز سر از کارش درنیاورده بودم و نمی دانستم برای چی بید تعجب کنم اما ترجیح دادم این کوه خلاقیت را با استعدادهای شگفتی آور  کلمی اش به حال خود رها کنم.



مشاهده متن کامل ...