:روان شناسی به عنوان یک علم توسط ویلهلم وونت در سا1879پایه گذاری شد و پس از وی دیگران در رشد آن کوشیدند.
مکتب های روان شناسی:عمده ترین مکاتب روان شناسی عبارتند از: رفتارگرایی،روان تحلیلگری، ساختار گرایی، گشت ی و شناخت گرایی، هستی نگر، و..رشته هاو شاخه های روان شناسی:از آن جا که موضوع روان شناسی «رفتارو فرایندهای ذهنی» است، و رفتار تنوع بسیار دارد، طبیعتاً باید شاخه ها و گرایش های بسیاری وجود داشته باشد تا هر یک از آنهاجنبه ای از رفتار را مطالعه کند. اینک به مهمترین شاخه های روان شناسی اشاره می کنیم:
1. روان شناسی فیزیولوژیک. 2. روان شناسی ژنتیک. 3. روان شناسی اجتماعی.

4. روان شناسی تفاوت های فردی5. روان شناسی بالینی. 6. روان شناسی تربیتی.

7. روان شناسی صنعتی.8. روان شناسی عمومی. 9. روان شناسی تجربی. 10

. روان شناسی شخصیت.11 روان شناسی یادگیری. 12. روان شناسی خانواده.
13. روان شناسی مرضی. روان شناسی . 15. روان شناسی کودک.

16. روان شناسی مشاوره17. روان شناسی ورزش.
موارد یادشده از باب نمونه بود و گرنه به طور جامع و دقیق بیش از 50 شاخة اصلی برای روان شناسی وجود دارد
که تعدادی از آنها در ایران رایج است.مشاهده متن کامل ...