این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه ای می پردازد در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می شود و سپس روش های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه ای در ایران اشاره می گردد
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان

فروشنده فایل

کد کاربری 15

این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه ای می پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می شود و سپس روش های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه ای در ایران اشاره می گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه ای هستند مورد بررسی قرار می گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزی عملکرد ایمنی و سلامت ارائه می شود. انواع برنامه های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی که بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می پذیرند، بررسی شده و سپس را ارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه آن ارائه می شود.

کلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط کار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل

فهرست مطالب

چکیده

- مقدمه

امنیت شغلی در آینده

تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار

روش های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار

قوانین تی و ایمنی و سلامت حرفه ای

قوانین ایمنی و سلامت حرفه ای در ایران

موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار

مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار

عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه ای محیط کار

فرهنگ

سیستم ها

سخت افزار

اجزای برنامه ایمنی

ارزی عملکرد ایمنی و سلامت

موارد راهنما به منظور ارزی عملکرد ایمنی و سلامت

چگونگی ایجاد یک برنامه جامع کنترل مخاطرات بالقوه

انواع برنامه های ایمنی

برنامه های ایمنی بر مبنای رفتار

برنامه های ایمنی بر مبنای مشوق

نظرات جاری در ایمنی و سلامت

استرس

استرس شغلی

سندروم سازگاری عمومی

ایجاد کننده های استرس

منابع استرس

علل کاری استرس

بار زیاد کاری

فشار کاری کم

نوبت کاری

روابط بین شخصی

تغییر

جو سازمانی

محیط فیزیکی

ابهام نقش

عوامل شخصی

عوامل خارجی

شرایط اقتصادی

مقررات و قوانین تی

مسافرت

ارزش های جامعه

جرم و جنایت

موضوعات خانوادگی و شخصی

استرس و عملکرد کاری

رابطه استرس و ترک خدمت و سبک ی

تصمیم گیری و استرس

علائم استرس

مدیریت استرس

استراحت

ورزش

رژیم غذایی

صحبت

برنامه ریزی و مدیریت زمان

تفویض

ده راه که مدیریت بوسیله آن می تواند استرس کار کنان را در حین کار کاهش دهد

نتیجه گیری

مراجع


بهترین روش ب درآمد از اینترنت

مشاهده متن کامل ...