در پی اعتراض جمعی از بانوان عد خواه ایرانی، مقابل ساختمان ' وزارت کار ':

بانوان عزیز ایرانی! اعتراض چرا؟ نمی توانید همچون بانوان مطهر چادری دیگر، همه زندگی خود را بر پایه ' ت '، بنا نهاده و بدانید شما در رابطه ، همواره، مفعول هستید و همیشه، باید مفعول باقی بمانید؟ قوانین ایران بر پایه زیر یا رو قرار گرفتن در ارتباط ، نوشته شده است. اگر خارج از رابطه ، رو بیائید، ممکن است آن لذت و سروری را که مردان ایرانی حین رابطه، ب نموده و بابتش، میلیونها تومان مهرتان می کنند، به آنها، منتقل نکنید و این گناهیست کبیره. پس، بروید بنشینید کنار و بگوئید: ' من همیشه، زیر هستم؛ حتی خارج از رابطه. '

پس خاصیت حج که به اجبار، بر تن بانوان، نموده و در وقت پرسش، می گوئید: ' از بهر آن است که زن با تش، وارد جامعه، نشود. ' چه فایده ای دارد ؟ شما که همیشه و همه جا - چه در محل کار یا تحصیل، چه در دادگاهها و ... - نگاهتان به ن، ست. آیا آن طور که ادعا می کنید، نگاه شما به ن، انسانی بوده و صرفا، غربیها از زن، کالائی ساخته اند؟

مردان بی تمدن ایرانی که کنترل نگاه و فکر از توانتان، خارج بوده و بهره بردن از تجربیات مردان کشورهای بیگانه را نیز، برنتافته و آنها را ' اسنادی متعلق به کشورهای بیگانه ' می دانید که در جهت تهاجم فرهنگی و از بین بردن ' فرهنگ والایتان که بر حول محور مردان و ن ایرانی '، مکتوب گردیده است، می باشد! در راستای ' عد ' مورد نظر قانون ایران، از آن جائی که طبق توصیه های پروردگار، ن سفارش به رعایت حجاب، گشته و مردان هم، به پوشیدن چشم و کنترل نگاه فراخوانده شده اند، گمان می کنم با وجود ' حجاب اجباری ' برای بانوان، استفاده از ' چشم بند '، برای کنترل نگاه مردان و ' پوزه بند '، جهت جلوگیری از متلک پرانی و آزارهای زبانی ایشان، اجباری گردد تا ' عد ' برقرار شود.

مهم ' عد 'ست و ' لذتهای ' و به قول یک جسمانی نمای ایرانی: ' اگر زن و مرد همه چیزشان برابر و همانند گردد، دیگر، عشقی نمی ماند و آن چه که در زندگی انسان، اهمیت دارد ' عشق ' است. 'مشاهده متن کامل ...