باند خلافکار دستفروشان و متکدیان مترو مدتیست با حمایت پلیس مترو و کارمندان آن، مشغول کاسبی بسیار شرافتمندانه ای هستند: ۱- قاچاق فروشی. ۲- شناسائی دختران و ن تنهائی که احتمال جذب شدنشان به باند فساد و اء، وجود دارد و تلاش در راضی نمودنشان، به همکاری. ۳- آزار و اذیت دختران و ن به گمان آنها، ' بدپوشش 'ی که تن به دوستی و همکاری مشترک با ایشان، نداده؛ چرا که احتمال می دهند این دست ن ' تنهاخور ' بوده و با انجام فساد و اء، به شکل تکرو، به ب درآمد، پرداخته و جیب آنها از آن سود سرشار، بی نصیب می ماند . ۳- سعی در به انحراف کشیدن دختران و ن پاک، از طریق تطمیع یا تحقیر و تلاش در ایجاد تغییر سبک زندگی آنها؛ به طور مثال، با انتقاد از شیوه آرایش ساده آنها، ایشان را ترغیب به استفاده از لوازم آرایش و پوشاک مورد فروش خود، نموده یا برای پر نمودن جیب سردسته خود، نابودی معصومیت آنها را هدف می گیرند. ( توضیح: اگر تناقضی در گفتار بنده، مشاهده می کنید؛ از جمله تمس دختران و ن ' بدپوشش ' توسط دستفروشان، از یک سو و ترغیب نمودن آنها به استفاده از آرایش غلیظ و پیروی از مد روز، از سوئی دیگر، از آن جهت، است که این باند خلافکار برای رسیدن به مقاصد مختلف پولساز خود، نیازمند رفتارهای متناقضی هستند. این دقیقا، همان رفتاریست که از ' پلیس امنیت اخلاقی ' سر می زند. کشف علت دستگیری دختران و ن ' بدپوشش ' و سرنوشت ایشان بر عهده شما. هر چند، خود بدان، دست یافته ام. ) ۴- ایجاد نزاع، درگیری و تحریک مسافران به زد و خورد و دریافت دیه حاصل از آن. ۵- آزار دادن مسافران و تخلیه روانی خود. ۶- تعقیب مسافران و جمع آوری اطلاعات خصوصی آنها جهت سوءاستفاده های بعدی.

و بسیاری خلافهای دیگر.

شما هم، تا دیر نشده، تعلل را کنار گذاشته و با طرح شکایت از حضور این باند مجرم، در ایستگاههای مترو، با شماره گیری شماره ۱۸۸۸ یا با مراجعه حضوری در ' سازمان بازرسی شهرداری تهران ' - واقع در خیابان ' بهشت ' - از افزایش قربانیها، جلوگیری کنید. شاید قربانی بعدی شما باشید.

حتی اگر خود و عزیزانتان مسافر مترو نیستید، این کار را انجام دهید. شاید روزی، گذرتان به این شهر زیرزمینی پرآشوب، افتاد.مشاهده متن کامل ...