بانوان ظاهرگرای ایرانی! بیائید در عوض ظاهرسازی و نگرانی از بیرون آمدن یک تار مو یا جیغ نزدن و ...، کمی به پا ازی رحم خود، بپردازید. شمائی که علاقه وافرتان به امر به معروف و نهی از منکر، گوش جهانیان را پر کرده! ها، ها و آلودگانی که با همدستی همسران آلوده ای همچون خود، از زیر چادر، بیرون می آورید ایران به ظاهر، مذهبی را به گندآبی متعفن، تبدیل کرده است. با این همه مدفوعی که به وجود آورده اید، نگرانی راجع به یک تار مو، بی معناست. بهتر است دغدغه تار موئی را داشته باشید که وقتی از تان، خارج می شود، جمع ش با ' فرشته مرگ '، است.

به گمانم، اکنون ، متوجه وجه افتراق معیار پاکی خود و یک راهبه شده باشی.مشاهده متن کامل ...