سفره خالی

یاد دارم در غروبی سرد سرد می گذشت از کوچه ی ما دوره گرد،داد می زد :

کهنه قالی می م دسته دوم جنس عالی می م کاسه و ظرف سفالی می م گر نداری کوزه خالی می م

اشک در چشمان بابا حلقه بست عاقبت آهی کشید بغضش ش ت اول ماه است و نان در سفره نیست

ای خدا شکرت ولی این زندگیست؟ بوی نان تازه هوشش برده بود اتفاقا مادرم هم روزه بود خواهرم بی روسری بیرون دوید گفت اقا سفره خالی می ید...؟

ای کاش علی شویم و عالی باشیم
هم سفره کاسه سفالی باشیم
چون سکه به دست کودکی برق زنیم
نان آور سفره های خالی باشیمشاهده متن کامل ...