حاضرم برای من نباشی

اما حاضر نیستم برای ی دیگر باشی

درکم بالاست

اما در این مورد حس میکنم حتی 1% هم درک ندارم

کاش یکی مرا درک میکرد

نیاز به درک دارم

آری شاید

حق با دیگران است

اما نمیتوانم عشق و زندگیم را

با یک دلیل ساده ی قسمت نبود از دست بدهم

خدایا صدایم را بشنو

خیلی دل کوچک شدم

حتی طاقت لحظه ای دور ماندن از او را ندارم

چگونه فراموشش کنم....مشاهده متن کامل ...