رایکان مقاله انگلیسی isi با موضوع ترکیبات فنلی ناشی از اسید سالیسیلیک و فعالیت های حاصل از سوخت و ساز ثانویهعنوان فارسی مقاله:

ترکیبات فنلی ناشی از اسید سالیسیلیک و فعالیت های حاصل از سوخت و ساز ثانویه و آنزیم های آنتی ا یدانی در کشت سلولی مریم گلی قرمز (salvia miltiorrhiza)


عنوان انگلیسی مقاله:

accumulation of salicylic acid-induced phenolic compounds and raised activities of secondary metabolic and antioxidative enzymes in salvia miltiorrhiza cell culture

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...