رایکان مقاله انگلیسی isi با موضوع طرح نقشه برداری موازی داده فضایی بزرگ بر مبنای بردارعنوان فارسی مقاله:

طرح نقشه برداری موازی داده فضایی بزرگ بر مبنای بردار: ادغام محاسبات ابری با واحد پردازش گرافیکی


عنوان انگلیسی مقاله:

parallel map projection of vector-based big spatial data: coupling cloud computing with g hics processing units

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...