جیم لنز عکاس ایرج همدانی قطرات خسته بر روی شیشه

قطرات خسته بر شیشه

حتی قطرات آب هم می خواهند استراحت کنند.


عکاس جیم لنز : ایرج همدانیمشاهده متن کامل ...