ریاست سازمان نظام ی ساختمان کشور عنوان کرد: کارگاه مسابقه طراحی و ساخت قوام الدین ، فرصتی مناسب برای بیان شه های معماری و قضاوت و داوری آن هاست.


مشاهده متن کامل کارگاه مسابقه قوام الدین فرصتی برای بیان شه های معماری


جزوه آزمون نظام ی شهرسازیریاست سازمان نظام ی ساختمان کشور عنوان کرد: کارگاه مسابقه طراحی و ساخت قوام الدین ، فرصتی مناسب برای بیان شه های معماری و قضاوت و داوری آن هاست.


مشاهده متن کامل کارگاه مسابقه قوام الدین فرصتی برای بیان شه های معماری


جزوه آزمون نظام ی شهرسازیمشاهده متن کامل ...