رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام ی ساختمان کشور گفت: وضع موجود نشانگر آن است که طرح تفصیلی بافت های تاریخی شهری که برای حفاظت از این بافت ها طراحی شده، ش ت خورده است.

مشاهده متن کامل طرح تفصیلی بافت های تاریخی شهری ش ت خورده است

منابع آزمون نظام ی تاسیسات مکانیکی-نظارت


 رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام ی ساختمان کشور گفت: وضع موجود نشانگر آن است که طرح تفصیلی بافت های تاریخی شهری که برای حفاظت از این بافت ها طراحی شده، ش ت خورده است.

مشاهده متن کامل طرح تفصیلی بافت های تاریخی شهری ش ت خورده است

منابع آزمون نظام ی تاسیسات مکانیکی-نظارت
مشاهده متن کامل ...