پارۀ نخست را اینجا بخوانید.

در ادامه دومین بخش از پژوهش س نا مارشال دربارۀ پروژه‎های دیوارنگاری شهری دوربان را خواهیم خواند. در این بخش، مارشال با تکیه بر آرای ادوارد سعید و نظریۀ دیگری بحث خود را پیش می‎برد.

 



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...