در مورد قانون مربوط به تغییر سن مشمول سربازی توضیح بیشتری دهید؟

جواب: برابر ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 1367، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. در تبصره این قانون آمده: صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مربوط، بیش از 5 سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.مشاهده متن کامل ...