تحلیل فضاهای بی دفاع شهری، پاو وینت

تاریخ ایجاد 12/02/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 39 اسلاید قیمت: 5900 تومان تعدادمشاهده 2


عوامل متعددی در وقوع و گسترش خشونت موثر هستند. یکی از این عوامل، فضاهای بی دفاع شهری یا جرم خیز است. فضاهای بی دفاع یا جرم خیز دارای ویژگی های بسیاری هستند که در دو دسته فیزیکی و اجتماعی قابل تفکیک بوده، سبب مستعد شدن فضاها برای وقوع خشونت می شوند. از دیدگاه طراحان شهری و معماران، ویژگی های فیزیکی و از دیدگاه نظریه پردازان جامعه شناسی و روان شناسی، ویژگی های اجتماعی بیشتر در مستعد فضاها جهت وقوع خشونت نقش دارند.

در این بخش پاو وینتی با موضوع و عنوان پاو وینتی فضاهای بی دفاع شهر برای قرار داده شده است. این پاو وینت در 39 اسلاید تدوین شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین تعدادی از اسلایدهای نمونه آن آورده شده است.

فهرست مطالب:
• ساختار کار
• طرح موضوع و مسئله
• تعاریف مختلف از فضا
• مفهوم فضای شهری
• انواع فضاهای شهری
• اجزا کالبدی تشکیل دهنده فضای شهری
• مولفه های فضای شهری
• فضاهای عمومی شهری
• خصیصه ها ی واجد ارزش
• کیفیت فضای شهری
• فضای بی دفاع
• زمینه های تاریخی شکل گیری مفهوم فضای بی دفاع
• ارائه را ارهایی به منظورجلوگیری از ایجاد فضای بی دفاع
• نمونه موردی
• اصول راهبردی مداخله
• را ارهای مداخله در معماری و شهرسازی قدیم
• جمع بندی و نتیجه گیری
• منابع


کلمات کلیدی مرتبط:
مفهوم فضای شهری ,• انواع فضاهای , شهری ,• اجزا کالبدی , تشکیل دهنده , فضای شهری ,• مولفه ,فضای شهری ,• فضاهای , عمومی شهری ,• خصیصه ها ,واجد ارزش ,• کیفیت فضای شهری ,• فضای بی دفاع ,• زمینه های تاریخی , شکل گیری , مفهوم فضای بی دفاع,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی کاربردهای gis در حوزه عملکرد شهرداری و مدیریت شهری، پاو وینت
بررسی مدیریت شهری و خدمات شهری، پاو وینت
بررسی فضاهای بی دفاع شهری، پاو وینت
بررسی سیستم های هوشمند حمل و نقل(its)، پاو وینت
بررسی اصول و مبانی شهرسازی، پاو وینت
بررسی توسعه شهری و چگونگی برنامه ریزی برای اقشار زیر خط فقر س تی، پاو وینت
بررسی ساخت و تقسیمات شهری و جایگزینی عناصر شهری، پاو وینت
بررسی برنامه ریزی مجتمع های زیستی، پاو وینت
بررسی مسکن، مهمترین عنصر سازندة ا، پاو وینت
بررسی ارزی چالش ها و ظرفیت های مدیریت شهری در ایران، پاو وینت
بررسی شهرسازی اصفهان، پاو وینت
بررسی رسانه های الکترونیک در مدیریت شهری، پاو وینت
تحلیل آشنایی با سند توسعه و عمران منطقه، پاو وینت
تحلیل مدیریت شهری و رویکردها، پاو وینت
تجزیه و تحلیل مکتب اصفهان در شهرسازی، پاو وینت
مشاهده متن کامل ...