گاه خواستم که ازپنجره ،


مست تماشاکنم


دربرت مستی خود ،


پنهان نکنم


آنچنان جلوه کنم ،


عشق تو را


برکشم رخت را ،


تماشا کنم


تاکه رویا نشود این ،


جلوه عشق


کندر وعود بسوزم  و ،


پنهان نکنم


همچویک عاشق مست ،


ازپس دیدارت


نرم وپیچنده ب د ،


غلام وحاشا نکنم


 


 


غ..ر..آمشاهده متن کامل ...