بازمیان ما فاصله است ، کوتا کن


فاصله بردارو ره ، کوتاکن


این شبا شبهای دلتنگیست ، عزیز


این غم دلتنگی کوتا کن ، عزیز


توگل ومن خار ، بوته ات


دست نا اهلان کوتاکن ، عزیز


من که دلتنگ نغمه های ، بلبلم


نغمه هایش میدهد ، ندا از دلم


خسته وتب آلودم ، بی تومن


فاسد و بیهوده میشم ، بی تومن


چشم تو گلخانه و ، من باغبان


مستم و پیشت ، هویدا شدم


شب گذاشت وصبح ، رسواشدم


باهمه بی ی بی نشد ، هرگزغلام


درشب دلواپسی ستار و ، یلدا شدم


 


 


غ..ر..آمشاهده متن کامل ...