اگربامن نباشی غزلها ،


بی معنااست


اگربامن نباشی دل ،


بی توتنهااست


منم مجنون وعیسی  ،


توهستی


همان دم. نفسهایم ،


توهستی


به دریا میروم ،


مجنون وشیدا


پری قصه ی دریا ،


تو هستی


تولب بکشا که آهنگ لبت ،


رویا گشته


همه حرف وحدیثت ،


رویا گشته


نوشت کاتب دلت ،


سنک صبوراست


مراهمراه ببر ،


غلام تنها گشته


 


غ..ر..آمشاهده متن کامل ...