خبرگزاری تسنیم : نائب رئیس عمرانی فرمان دار همدان بیان کرد : حمل ن های ساختمانی از آبادی به شهر حادثه نادری است که با مکان ی غلط شهرداری همدان برای محل دفع ن ها درین شهر واقعه می افتد . حمل ن در غرب تهران

ن ساختمانی از ده به شهر حمل می شود/ رودخانه های تامین آب همدان در محاصره هاست 

به نقل از خبرگزاری تسنیم در همدان , محمدعلی محمدی روز جاری در گردهمایی سوق دهی ن های ساختمانی شهرستان اظهارکرد : بهسازی و مقاوم سازی منزل های روستایی در شهرستان همدان به نیکی در درحال حاضر انجام است البته متاسفانه محلی که برای دفع ن های ساختمانی در لحاظ گرفته شده از روستاها دوچندان بدور است . 

او ادامه بخشید : روستائیان ترجیح می دهند ن های خویش را در کناره جاده ها یا این که فی م ن مزارع و مسیرهای خلوت رها کرده و زحمت حمل ن تا رباط شورین را به خویش ندهند . 

محمدی ذکر کرد : در شهر هم بخش اعظمی از مردمان نمی دانند ن های خویش را بایستی کجا تخلیه نمایند به همین دلیل در نزدیک ترین مکان رها کرده و محیط زیست را کثیف می نمایند . 

او اذعان کرد : در بعضی از روستاهای همدان در تابستان اهل یک محل به مشاغلی مانند سیر پوست کندن روی می آورند که متاسفانه به دلیل کمبود محل دفن علاوه بر آلودگی محیط زیست , چشم انداز های ناپسندی هم ساخت می نماید . 

محمدی به ح اسفبار دفع روستاهای لبه سد اکباتان اشاره و بیشتر کرد : یک کدام از رودخانه های تامین آب از های روستائیان آکنده شده که در صورت بارندگی و روان شدن آب در این محل , آلودگی وارد آب سد و چرخه توزیع آب شرب می شود . 

نائب رئیس فرمان دار همدان تصریح کرد : با تشکیل دهیاری گردآوری و بازیافت در روستاها متولی پیدا کرد البته متاسفانه انتظاری که میرفت محقق نشد . 

محمدی ذکر کرد : تا هنگامیکه خویش هم محلی متولی امحای بودند امور خوبتر پیش می رفت . 


اطلاع رسانی فراخوان سازماندهی حمل خاک و ن ساختمانی 


شهرداری گنبدکاووس باستناد مصوبه شماره 200 - 1978 مورخه2/8/1396 شورای ی شهر در لحاظ داراست جهت سازماندهی حمل خاک و ن های ساختمانی را به موسسه ها پیمانکاری ذیصلاح ودارای تجربه و امکانات و سوابق کار دارای ارتباط از روش فراخوان با ح تحت واگذارنماید : 

1 ) برهه زمانی قرارداد از مورخ بیان قرارداد بمدت12ماه برابر مفاد قرارداد ضمیمه هست . 

2 ) همه ورات رسمی ( بیمه – مالیات – مالیات بر بها افزوده ) به عهده پیمانکار می باشد 

3 ) س کمپانی در ( فراخوان ) مبلغ روستا میلیون ریال ( 000/000/10ریال ) است که بایستی بصورت نقدی یا این که ضمانت طومار بانکی به اکانت س 700785143416 شهرداری گنبد نزد بانک شهر شعبه طالقانی واریز و فیش ذی ربط پیوست اوراق فراخوان گردد . 

4 ) اگر برندگان نفر اولیه و دوم فراخوان برابر قانون ها و وضعیت شرکت در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و یا این که تسلیم ضمانت طومار حسن انجام تعهدات نشدند س آن ها به ترتیب به نفع شهرداری گنبد ضبط می شود . 

5 ) شهرداری در رد یا این که پذیرش یک یا این که همگی پیشنهادات بیان شده مختار هست . 

6 ) مهلت پذیرش توصیه تاآ وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 22 /9 /96 میباشد و به پیشنهاداتی که غیر قابل فهم –مشروط - مخدوش و سوای س و بیرون از این مهلت ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

7 ) پیشنهادات رسیده رأس ساعت 11روز پنچشنبه مورخه 23/ 9 /96 در محل شهرداری گنبد مفتوح و غالب مزایده گزینش میشود . 

8 ) کمیسیون معاملات ابتدا پاکت ( الف ( کمپانی کنندگان ر ا که دربردارنده ضمانت طومار و پاکت ( ب ( که دربردارنده داده ها کمپانی کننده , رزومه کاری , برآورد , موقعیت , پیش نویس قرارداد و مورد ها درخواستی شهرداری می باشد را مفتوح و بررسی می نمایدو در صورت احراز موقعیت و توان ضروری پاکت ( ج ( که دربردارنده بها پیشنهادی می باشد را مفتوح میکند . بدین ترتیب پاکتها بصورت غیروابسته در باطن یک پاکت لاک و مهر شده ارائه گردد . 

9 ) در شرایطی که موفق فراخوان از مورخ بیان فیض ظرف بازه 7 روز کاری نسبت به ارائه س تضمین حسن انجام تعهدات مبادرت نکند و یا این که برای انجام داد و ستد حاضر نشود س ایشان به نفع شهرداری ضبط می شود . و نفر دوم بعنوان موفق اعلام می شود . 

10 ) همه مخارج چاپ اطلاع رسانی در دو نوبت بعهده غالب فراخوان هست . 

11 ) برای ب داده ها ودریافت ورقه ها به مقر آگهی شهرداری ( معاونت سرویس ها شهری ) مراجعه کنید . 

12 ) کمپانی کنندگان می بایست ضابطه منع مداخله وزراء نمایندگان مجلس وکارمندان ت درمعاملات مدنی و کشوری را رعایت کنند . مشاهده متن کامل ...