رچلک : یعنی ریشه این واژه هم لری وهم لکی است . البته معادل دیگری در لکی دارد . بنآوه : یعنی پی معادل آن درفارسی کلمه ی بنیاد است .
داوآر : چادر سیاه عشایرکه از موی بزبه دست هنرمند وتوانای ن ایل بافته میشود .
چیت : حصیری که در اطراف چادر سیاه برای جلوگیری ازوارد شدن حیوانات اهلی و وحشی زده میشود .
تیلا : چوبهایی ازجنس بلوط تقریبا به طول یک و نیم متربرای محکم نگه داشتن حصیر یا همان حصار اطراف چادر سیاه .مشاهده متن کامل ...