مقاله درمورد پیشنهاد روشی برای بودجه ریزی عملیاتی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 110 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
مقاله درمورد پیشنهاد روشی برای بودجه ریزی عملیاتی

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

*مقاله درمورد پیشنهاد روشی برای بودجه ریزی عملیاتی*


باسمه تعالی

1- مقدمه

بودجه ریزی عملیاتی عوامل "صرفه جویی" و "اثربخشی" را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند. نظام بودجه ریزی عملیاتی بین "کارآیی" و "اثربخشی" تمایر قائل می شود. در"کارآیی" استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالیکه "اثربخشی" با عملکرد مرتبط است. در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدفها شفافتر بیان می شوند، ارزی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد.

مهمترین هدف بودجه ریزی عملیاتی اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. ویژگی های اساسی این اصلاح عبارتند از:

 • ارزی پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی براساس معیار دستاوردهای فعالیتهای آنان، دامنه تاثیرگذاری آنها جهت نیل به دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است.
 • ارزی پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی به مسئولین ذیربط براساس محصولاتی که باید تولیدکنند و بودجه و سایر امکاناتی که برای تولید این محصولات بکار می گیرند.
 • تضمین و تحکیم پاسخگویی از طریق مبادله موافقتنامه بین مدیران و مسئولین دستگاههای اجرایی و بین مسئولین دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (به نمایندگی از طرف ت).
 • استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور
 • دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات مورد نظر
 • ارزی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات.

برای اجرای نظام فوق اقدامات اساسی زیر باید انجام گیرد:

1- برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرایی جهت تحقق اه بخش ذی ربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود.

2- در چارچوب وظایف مصوب دستگاههای اجرایی، فعالیتهای کمیت پذیر ذیل هر یک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد.

3- هزینه تمام شده هر یک از فعالیتها برای دستی به هدف تعیین شده محاسبه گردد.

4- یک نظام نظارتی و گزارشگیری مستمر تمامی مراحل کار استقرار یابد.

انجام اقدامات فوق مست م استقرار یک نظام هزینه ی محصول در دستگاههای اجرایی با ویژگی های یاد شده می باشد.

2- اصول و مفاهیم هزینه ی محصول

در این بخش اصول و مفاهیم هزینه ی ، هدف و منافع حاصل از هزینه ی محصول، هزینه ی فعالیتها، اقسام هزینه ی و سیاستهای حسابداری هزینه ی مورد بررسی قرار می گیرد.

2-1- هزینه ی محصول چیست؟

محصول، کالا یا خدمات نهایی است که منع کننده خواست ت، به عنوان یدار، از دستگاههای اجرایی برای ارائه آن به متقاضیان است. دراین خصوص می توان به مثالهایی مانند ارایه خدمات ثبتی، آموزشی، بهداشتی و یا تولید برخی محصولات کشاورزی یا صنعتی اشاره کرد.

هزینه ی محصول فرآیندی است که به وسیله آن هزینه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می گیرد. در این فرآیند هزینه های کل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات آن به نحوی اختصاص می یابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارایه یا تولید هر محصول باشد.

به طور مثال اگر یک دستگاه اجرایی خدمات متنوعی ارائه دهد یا کالاهای متنوعی تولید کند ممکن است بخواهد کل هزینه تولید هر واحد خدمات یا محصول را برآورد نماید. این اطلاع به دستگاه اجرایی کمک می کند که اولاً بهای ارائه هر واحد از محصول را تعیین کند و همچنین نسبت به حدود پرداختهای پرسنلی یا اداری تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.

هزینه ی در دو مرحله انجام می گیرد:

مرحله اول: جمع آوری اطلاعات هزینه ای

مرحله دوم: استفاده از اطلاعات جمع آوری شده در هزینه ی فعالیتهای مربوط به تولید محصولات

2-2- هدف و منافع حاصل از هزینه ی محصول

در فرآیند نظام پیشنهادی دستگاههای اجرایی در چارچوب قرارداد یا موافقتنامه ای با ت خدماتی را ارایه یا کالایی را تولید می کنند. در هزینه ی محصولات موضوع قرارداد، دستگاه اجرایی باید هزینه هر یک از محصولات تولیدی مورد توافق را تعیین نماید. برای تمامی محصولات مزبور اطلاعات زیر باید ارائه گردد:

 • عنوان هر یک از فعالیتهایی که منجر به تولید کالا یا خدمات می گردد.
 • شرح عملیات هر یک از فعالیتها
 • اه کمی فعالیتها و شاخص قابل اندازه گیری کمیت و کیفیت کالا یا خدمت
 • هزینه تمام شده هر قلم از کالا یا خدمت محصول فعالیتها

در فرآیند هزینه ی محصول باید هزینه تولید هر قلم از محصول بطور آشکار مشخص شود، به طوریکه برای ت و مسئولین ارزش افزوده کالا یا خدمت مزبور مشخص باشد. بنابراین، یک نظام کارآمد هزینه ی فقط شامل مجموعه ای از هزینه های بالاسری محصولات نیست. نظام مطلوب فرآیند ایجاد ارزش افزوده را به نحوی سامان می دهد که :

 • مسئولین دستگاه های اجرایی با سهولت بیشتری بتوانند فعالیتهای مورد نظر برای تحقق اه خود را انتخاب کنند.
 • روشهای بهبود عملکرد و کارآیی بهتر تشخیص داده شود.
 • عملیات پیش بینی شده هر یک از فعالیتها امکان شبیه سازی و پیش بینی برای آینده را در قالب الگوهای مشخص فراهم سازد.

در نظام پیشنهادی سقف بودجه هر یک از دستگاههای اجرایی مانند گذشته توسط ت تعیین می گردد، در تعیین این سقف باید عواملی چون ارزی هزینه تولید کالا و خدمات، قیمتهای بازار و افزایش کیفیت مورد توجه قرار گیرد. طبیعی است سقف پیشنهادی ت برای بودجه دستگاه اجرایی با محاسباتی که توسط دستگاه اجرایی در چارچوب هزینه ی فعالیتها انجام می گیرد ممکن است مطابقت نداشته باشد. بنابراین برای کمک به رسیدن به تفاهم، دستگاههای اجرایی باید ضمن هزینه ی هر یک از فعالیتها، آنها را بر حسب اولویت طبقه بندی کنند به نحوی که در هر سطحی از بودجه فعالیتهای مشخصی قابل انجام باشد.


بهترین روش ب درآمد از اینترنت

مشاهده متن کامل ...