شرح مختصر:

محصول مورد نظر شامل کتاب راهنمای اجرای ارزشی کیفی توصیفی در دبستان اثر محمد حسنی می باشد که در قالب فایل pdf مشتمل بر ۲۷۷ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

این کتاب نتایج ارزشی هفت ساله در مورد اجرای آزمایشی ارزشی توصیفی در مدارس، مبانی یادگیری سازنده گرایی و دیگر یافته های پژوهش مرتبط با موضوع «بازخورد توصیفی در کلاس» است. مطالب کتاب، مرجعی جامع و علمی در ارتباط با تهیه محتوا و روش های ارائه بازخورد کیفی و سازنده است. کتاب مشتمل بر چهار فصل است. فصل اوّل تاریخچه و تداوم «ارزشی توصیفی» در آموزش و پرورش است. فصل دوم مفهوم بازخورد و جایگاه آن در نظریه های یادگیری را معرفی می کند. فصل سوم مربوط به اصول کلّی برای تهیه محتوا و بیان بازخورد کیفی است و فصل چهارم به اصول ویژه در تهیه بازخوردهای کتبی و شفاهی اختصاص دارد. همچنین اصول علمی در کتاب با تکیه بر مثال های عملی عرضه شده است."

فهرست مطالب کتاب:

مقدمه

بخش نخست : کلیاتی درباره ی ارزشی تحصیلی

ارزشی پیشرفت تحصیلی چیست؟
مولفه های ارزشی پیشرفت تحصیلی

بخش دوم : چرایی و چیستی ارزشی کیفی و توصیفی

آگاهی و عمل در عرصه ی تربیت
چرایی ارزشی کیفی و توصیفی
ضرورت های تغییر نظام ارزشی تحصیلی
اه اتگوی ارزشی کیفی و توصیفی

چیستی ارزشی کیفی و توصیفی

تغییر تاکید از ارزشی پایانی به ارزشی تکوینی و فرایندی
تغییر نظام بازخورد و تغییر مقیاس فاصله ای
تنوع ابزارهای جمع آوری اطلاعات
تغییر ساختار کارنامه
تغییر الگوی تصمیم گیری درباره ی ارتقای دانش آموزان

بخش سوم :چگونگی اجرای ارزشی کیفی توصیفی در کلاس

پیش نیازهای تغییر رویکرد ارزشی تحصیلی در کلاس درس

تغییر طرز تفکر نسبت به یادگیری و ارزشی
ایجاد فضای اخلاقی در کلاس درس
تغییر شیوه ی ی کلاش
آماده نمودن و توجیه والدین

گام ها و شیوه های اجرای ارزشی کیفی توصیفی

گام نخست : شناخت انتظارات آموزشی و نشانه های تحقق آنها
گام دوم : جمع آوری اطلاعات
رویکرد جمع آوری اطلاعات
ابزارهای جمع آوری اطلاعات

آزمون های عملکردی

جایگاه آزمون های عملکردی
انواع آزمون های عملکردی
چگونگی تولید آزمون های عملکردی
ارزشی از نتایج آزمون های عملکردی
چند نمونه آزمون های عملکردی
نمونه ای دیگر از آزمون های عملکردی

تکالیف درسی (فعالیت های یادگیری )

جایگاه تکالیف درسی در ارزشی کیفی توصیفی
انواع تکالیف براساس تعدا مخاطبان
انواع تکالیف براساس هدف
تکلیف تمرینی
نمونه هایی از تکالیف تمرینی
تکلیف آماده سازی و آمادگی
نمونه هایی از تکالیف آمادگی
تکلیف بسطی و امتدادی
تکلیف خلاقیتی
نمونه هایی از تکالیف خلاقیتی

آزمون های مداد کاغذی

جایگاه آزمون های مداد کاغذی در ارزشی کیفی توصیفی
چگونگی تولید آزمون های مداد کاغذی
آزمون ها و پرسش هایی از نوع دیگر
آزمون های مداد کاغذی تراکمی (مجموعی)
جایگاه کتاب های کار در فرآیند ارزشی کیفی توصیفی

ثبت مشاهدات

جایگاه مشاهده در ارزشی کیفی توصیفی
فهرست وارسی یا چک لیست
فهرست وارسی چگونه تولید می شود؟
نکات مهم در طراحی و تولید فهرست وارسی
واقعه نگاری
واقعه نگاری چگونه صورت می گیرد؟

خودسنجی و همسال سنجی

جایگاه خودسنجی و همسال سنجی در ارزشی کیفی توصیفی
چگونگی اجرای خودسنجی و همسال سنجی
شیوه های اجرای خودسنجی و همسال سنجی
شیوه های گزارش دادن نتایج خودسنجی و همسال سنجی

پرسش های پی گیر

جایگاه پرسش های پی گیر در ارزشی کیفی توصیفی
چگونگی به کارگیری پرسش های پی گیر
انواع پرسش های پی گیر

سنجش والدین

جایگاه سنجش والدین در ارزشی کیفی توصیفی
چگونگی کاربرد سنجش والدین
شیوه های قابل اجرا در سنجش والدین
اصولی برای کاربرد مناسب ابزارهای جمه آوری اطلاعات

کتاب راهنمای اجرای ارزشی کیفی توصیفی در دبستان حسنی


کتاب ارزشی توصیفی حسنی


نمونه سوالات ارزشی کیفی توصیفی


راهنمای معلم در ارزشی توصیفی ویژه معلمان ابت


رایگان کتاب راهنمای اجرای ارزشی کیفی توصیفی در دبستان


راهنمای معلم در اجرای ارزشی توصیفی چاپ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی


آزمون ارزشی کیفی –توصیفی


راهنمای اجرای ارزشی توصیفی


ارزشی توصیفی قره داغی
مشاهده متن کامل ...