چی میشه یکنفر از من تعریف کنه بگه تو خوبی فقط یکنفر.. آفرین  فقط  یکنفر  بیاد  از  من  تعریف کنه مدتها هست ی به من  نگفته تو خوبی حالا من  منتظرم  فقط یکنفر بیاد و از من تعریف کنه آفرین بیا  منتظرتم تعریف کن......

مشاهده متن کامل ...