سلام به تکنولندی های عزیز!

تکنولوژی جدید عینک ها مخصوص پلیس های چینی که امروزه بر سر زبان ها افتاده و سروصدا کرده است. این تکنولوژی که

 ll visionنام دارد در شهر پکن و در کمپانی wu fei تولید شده است و فقط در اختیار پلیس های چینی قرار گرفته است. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...