کتاب طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عد توسط مرکز رشد صادق علیه السلام و با حمایت شکده عد مرکز الگوی ی ایرانی پیشرفت به چاپ رسید.

کتاب طراحی نظام طبقه بندی موضوعات در حوزه عدمشاهده متن کامل ...