این روزها که می گذرد، جور دیگرم

دیگر خیال و فکر تو افتاده از سرم

دیگر دلم برای تو پ ر نمی زند

دیگر کلاغ رفته به جلد کبوترم

دیگر خودم برای خودم شام می پزم

دیگر خودم برای خودم هدیه می م

دیگر بلد شدم که خداحافظی کنم

دیگر بلد شدم که بهانه نیاورم

اسمت چه بود؟ آه از این پرتی حواس

این روزها من اسم ی را نمی برم

این روزها شبیه «رضا»های سابقم

هر چند بدترم ولی از قبل بهترم...مشاهده متن کامل ...