پیشرفت سریع و توسعه بى نظیر علوم طبیعى در غرب، با همه فواید مادى که براى انسان ها در برداشت، متضمن اى آثار تلخ معنوى و انحراف هاى فکرى نیز بود. جدا شدن دین از علم موجب شد که علم به طور کامل در خدمت(زین العابدین قربانى، تاریخ فرهنگ و تمدن ى، ص 35)
مادیات قرار گیرد و برنامه هاى آموزشى و پرورشى غربى و شرقى بر اساس سودجویى و رسیدن به نیازها و لذت هاى جسمى و دنیوى پى ریزى شود و اگر در این جوامع، تربیت اخلاقى نیز مطرح شود، هدفش رسیدن به منافع زودگذر دنیوى است. این دیدگاه بر فرهنگ ما نیز تأثیر گذاشت و موجب شد که از ارزش و اعتبار معلم کاسته شود و احترام و تکریم او کم کم فراموش گردد.
امروزه در بسیارى از نقاط جهان جوانان بر ضد جوامع سنتى در حال شورش اند. آنان با پوشیدن لباس هاى عجیب و غریب و گوش دادن به موسیقى خاص خود و... مشکل بزرگى در آموزش و پرورش پدیدمى آورند و از این راه ها خواستار دگرگونى عمیق در همه شئون زندگى اند. تأثیر سوء این فرآیند را مى توان در(محمد حسین یارمحمدیان، تاثیرات جهانى شدن بر نظام تعلیم و تربیت و خانواده، ص 30)
بسیارى از رفتارهاى دانش آموزان دید. برخى از دانش آموزان ایرانى نیز به فرهنگ بومى و ى خویش با دیده تردید مى نگرند و از پاسداشت بسیارى از ارزش ها از جمله احترام گذاشتن به معلمان، سرباز مى زنند.مشاهده متن کامل ...