دا یعنی دامانی از آرامش

یادمان هست اولین کلامی که یاد گرفتیم چه بود .

زبان باز کردیم و دا بر زبانمان جاری شد .

در تنهایی خود فقط دا را صدا می کنیم ، اوست که حرفمان را می شنود چه باشد ، چه نباشد .

چه بسیار گفتند از مردان ایل که بودند و چه د .

اما دریغ از کلامی برای مادران نجیب ایلمان .

بپرسیم از خود ، آن شیر مردان ایل در دامن چه انی مرد شدند ؟

شیران سنگ شده سرزمینمان آیا تنها بودند ؟

گا گریو را دایل از سوز دل در فراغ مردان ایل سرودند .

دریغا که گا گریو را هم نامردان از او ربودند تا همه در رویای شعری ناموزون،سوار و تفنگچی و صیاد شود .

بختیاری به شیر دا قسم خورد ، سنگین تر از تو بمیری مردان .

همچو نامت برای ایلمان هم از گل بودی و هم از ماه و هم از پری .

نمیدانم چرا امروز از گل و ماه و پری برای دخترانمان بیزاریم .

نام تو فریاد مظلومیت توست .

آفتاب ایلمان رو به غروب رفت همان وقتی که از خدایت بس خواستند .

خدا تو را به ایل داد ، مراد ایل تو بودی اما چرا نمی دیدیم .

ای دا سهم تو از میراث ایل همان درد و غمهایی بود که بردی .

ارث تو همین بود و جهازت همین .

نام تو در شجره هیچ کر و بویی نیست . دا تو چه ی ؟

ای مظهر سادگی و بی آلایشی چه زیبا بودی بدون رنگ و روغنهای امروزی .

براستی تنهاترین است دهدر بی دا و چه جسارتی دارد کر بی دا .

از زمانی که ایلمان بی دا شد دیگر مردی در ایل پا نگرفت .

دا که رهد تش و اوجاق ایل کور و د. کنی لچک ؟ کنی مینا ؟ کنی دبیت کنی چوقا کنی بی بی کنی پیا؟

به جرئت می گویم شاید همه مردان ایل آ نبودند اما همه ن ایل بی بی بودند .

به راستی بار سنگین کوچ بر دوش تو بود و هیچگاه علف و هیوه و مشک و تهده چوبی از دوش تو پایین نیامد.

دلم تنگه سی نون تیری و پتیر .

ای مظهر استقامت و ای سنگ صبور ایل ، ای مظلومترین ایل ,ای بی بخت ترین بختیاری ای ستون واقعی ایل از روزی که رفتی ایلمان هم به زوال رفت .

چه زود نامش را فراموش کردیم . از مامان گفتن بچه هایمان معلوم است چه جفایی کردیم در حقش و چه با کلاس شدیم اسم دا را که به کوری بردیم .

آرام گفت و آرام شد ، قصه دا گفتن ما تمام شد.مشاهده متن کامل ...