سر تا پایم را که خلاصه کنند

میشوم مشتی خاک

که ممکن بود خشتی باشد بر دیوار یک خانه

یا سنگی در دامن یک کوه

یا قدری سنگریزه در انتهای یک اقیانوس

و یا شاید خاکی در گلدان

یا حتی غباری بر پنجره

اما مرا ازاین میان برگزیدند برای نهایت شرافت

برای انسانیت

و پروردگارم که بزرگوانه اجازه ام داد برای نفس کشیدن

دیدن شنیدن و فهمیدن

و ارزنده ام کرد به واسطه ی نفسی که در من دمید

من منتخب گشته ام برای قرب

برای سعادت

من مشتی خاککم که خدایم اجازه ام داد به انتخاب و تغییر

به شو به عشق

وای برمن اگر قدر ندانم

وای برمن اگر که باز هبوط کنم به خاک...مشاهده متن کامل ...