قول هایت جا مانده است


آنجا که رفتی لازمت خواهند شد!!

اینجا مصرفی ندارند..تو خوب بلدی کجا جشان کنی


بیا و با خود ببرشان


دوست ندارم جایی لنگ قول بمانی!!!

************************

هیچ گاه بهر رضای عامیان خود را مساز


چون که کار عامی نیست جز ی و ی


را باور کنند اندر خ عامیان


نوح را باور ندارند از پی پیغمبری!مشاهده متن کامل ...