زنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن


هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام


هـول میزنــد


بـــرای ضـربــه بـعــد ....


کـمـی خـسـتــگـی در کــن لـعـنـتـــی ...


خـیــالـت راحـت خـسـتـگــی ِ مــن


بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود ...مشاهده متن کامل ...