واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


بهانه

واژه بهانه از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
ما را به غمزه کشت و قضا را بهانه کرد
درخواست حذف اطلاعات
ما را به غمزه کشت و قضا را بهانه کردخود سوی ما ندید و حیا را بهانه کرد دستی به دوش غیر نهاد از رهِ کَرمما را چو دید لغزش پا را بهانه کرد آمد برون خانه چو آواز ما شنیدبخشیدن نواله گدا را بهانه کرد رفتم به مسجد از پی نظّارۀ رخشدستی به رخ کشید و دعا را بهانه کرد زاهد نداشت تاب جمال پری رُخانکُنجی گرفت و ترس خدا را بهانه کرد ...

مشاهده متن کامل ...
باران مرا بهانه کن
درخواست حذف اطلاعات
باران مرا بهانه کن آرام پشت شیشه ای اشک مرا روانه کن باران مرا بهانه کن مانند آن گذشته باز مهتاب را تو خانه کن باران مرا بهانه کن بر شانه ام بزن دمی این عشق را تو شانه کن باران مرا بهانه کن احساس خود بگو بگو برگوش من ترانه کن باران بزن که سخت نیست عشقی به هر بهانه ای دیدارخود تو تازه کن این مرگ را زعطر خود باران به شب خلاصه کن باران مرا بهانه کن باران مرا بهانه کن سعید ماکویی فروردین 94 ...

مشاهده متن کامل ...
بهانه................
درخواست حذف اطلاعات
دلم فقط بهانه تو را دارد ! تو می دانی بهانه چیست ؟ بهانه همان است که شبها خواب را از چشم من می گیرد ٬ بهانه همان است که روزها میان انبوهی از آدمها چشمانم را پیِ تو می گرداند ٬ بهانه همان صبری ست که به لبانم سکوت می دهد تا گلایه ای نکنم از نبودنت ...

مشاهده متن کامل ...
بهانه................
درخواست حذف اطلاعات
دلم فقط بهانه تو را دارد ! تو می دانی بهانه چیست ؟ بهانه همان است که شبها خواب را از چشم من می گیرد ٬ بهانه همان است که روزها میان انبوهی از آدمها چشمانم را پیِ تو می گرداند ٬ بهانه همان صبری ست که به لبانم سکوت می دهد تا گلایه ای نکنم از نبودنت ...

مشاهده متن کامل ...
بهانه
درخواست حذف اطلاعات
دلم بهانه ی تو را دارد؛ تو میدانی بهانه چیست؟ بهانه همان است که شب ها خواب از چشم من می د... بهانه همان است که روزها میان انبوهی از آدمها چشمانم را پی تو میگرداند... بهانه همان صبری است که بر لبانم سکوت میدهد تا گلایه نکنم از نبودنت... ...

مشاهده متن کامل ...
بهانه
درخواست حذف اطلاعات
دلم بهانه تو را داردتو میدانی بهانه چیست!؟!؟بهانه همان است که شبهاخواب از چشم خیس من می د...بهانه همان است که روزهامیان انبوهی از آدمها...چشمانم را پی تو میگرداند...بهانه همان صبریست که به لبانم سکوت میدهد...تا گلایه ای نکنم از نبودنت... ...

مشاهده متن کامل ...
بهانه
درخواست حذف اطلاعات
دلم بهانه ی تو را دارد؛ تو میدانی بهانه چیست؟ بهانه همان است که شب ها خواب از چشم من می د... بهانه همان است که روزها میان انبوهی از آدمها چشمانم را پی تو میگرداند... بهانه همان صبری است که بر لبانم سکوت میدهد تا گلایه نکنم از نبودنت... نفسم ...

مشاهده متن کامل ...
بهانه
درخواست حذف اطلاعات
دلم بهانه ی تو را دارد؛ تو میدانی بهانه چیست؟ بهانه همان است که شب ها خواب از چشم من می د... بهانه همان است که روزها میان انبوهی از آدمها چشمانم را پی تو میگرداند... بهانه همان صبری است که بر لبانم سکوت میدهد تا گلایه نکنم از نبودنت... نفسم ...

مشاهده متن کامل ...
بهانه
درخواست حذف اطلاعات
بهانه ی "تو"را دارد... تو میدانی بهانه چیست؟؟ بهانه... همان است که شب ها خواب از چشم خیس من می د... بهانه همان است که.. روزها انبوهی از آدم ها چشمانم را پی تو میگرداند... بهانه... همان صبری است که به لبانم سکوت می دهد... تا گلایه ای نکنم از نبودنت من صبورم... اما... مگر این دل دیوانه صبر میداند چیست؟؟؟ ...

مشاهده متن کامل ...
دختر گل فروش
درخواست حذف اطلاعات
گل به دستان تو بهانه استاین خیابان های شلوغ هم بهانه استشکار زمان است دیدن تــــواین چراخ راهنمــــــــــا هم بهانه استدویدنت لابه لای دود و صداهر لحظه صدایـــت بهــــــــــــانه استزلالی چشمـــــان روشنتاین تمنـــــــــــــای نگاهت بهانه استبهانه ها می تراشد این دلم حتی تـــــــــــــــرانه هایم بهانه استکی می رسم به لحظه ای سکوت تمام چهــــــــــار راه هایم بهانه استحضور تو معجزه ایست آشکاربرای دلهایی که پر از بهـــــــانه استشکوهی ...

مشاهده متن کامل ...
دلم بهانه ی تو را دارد
درخواست حذف اطلاعات
دلم بهانه ی تو را داردتو میدانی بهانه چیست؟بهانه همان است که شبها خواب از چشم خیس من می دبهانه همان است که روزها میان انبوهی از آدم ها چشمانم را پی تو میگرداندبهانه همان صبریست که به لبانم سکوت میدهدتا گلایه ای نکنم از نبودنت.. ...

مشاهده متن کامل ...
دلم بهانه ی تو را دارد
درخواست حذف اطلاعات
دلم بهانه ی تو را داردتو میدانی بهانه چیست؟بهانه همان است که شبها خواب از چشم خیس من می دبهانه همان است که روزها میان انبوهی از آدم ها چشمانم را پی تو میگرداندبهانه همان صبریست که به لبانم سکوت میدهدتا گلایه ای نکنم از نبودنت.. ...

مشاهده متن کامل ...
بهانه
درخواست حذف اطلاعات
برای از تو سرودن بهانه می خواهم * برای بی تو نبودن بهانه می خواهم * من از فراق تو دارم چه گریه ها در خویش * برای خویش نبودن, بهانه می خواهم * اگر مراد تویی و مراد تو دگران * برای این دو نبودن بهانه می خواهم * تلاش آدمیان بر همیشه ماندن چیست ؟!* برای بیش نماندن بهانه می خواهم * تمام درد من اکنون حریق پاییز است * برای رد شدن از این بهانه می خواهم * دلم پر از سخن و این زبان چو در بند است * برای بند گسستن بهانه می خواهم * تمام فکر پریشان خود کنم مجموع * برای جمع نماندن بهانه می خواهم * بس است گفتن و گفتن زبان خود درکش * که من برای نگفتن بهانه می خواهم! ...

مشاهده متن کامل ...
بهانه
درخواست حذف اطلاعات
برای از تو سرودن بهانه می خواهم * برای بی تو نبودن بهانه می خواهم * من از فراغ تو دارم چه گریه ها در خویش * برای خویش نبودن, بهانه می خواهم * اگر مراد تویی و مراد تو دگران * برای این دو نبودن بهانه می خواهم * تلاش آدمیان بر همیشه ماندن چیست ؟!* برای بیش نماندن بهانه می خواهم * تمام درد من اکنون حریق پاییز است * برای رد شدن از این بهانه می خواهم * دلم پر از سخن و این زبان چو در بند است * برای بند گسستن بهانه می خواهم * تمام فکر پریشان خود کنم مجموع * برای جمع نماندن بهانه می خواهم * بس است گفتن و گفتن زبان خود درکش * که من برای نگفتن بهانه می خواهم! ...

مشاهده متن کامل ...
دلبر که جان فرسود از او...
درخواست حذف اطلاعات
دلبر به من رسید و جفا را بهانه کرد افکند سر به زیر، حیا را بهانه کرد آمد به بزم و، دید من تیره روز را ننشست و رفت، تنگی جا را بهانه کرد رفتم به مسجد از پی نظارهٔ رخش بر رو گرفت دست و، دعا را بهانه کرد آغشته بود پنجه اش از خون عاشقان بستن به دست خویش حنا را بهانه کرد خوش می گذشت دوش صبوحی به کوی او بر جا نشست و، شستن پا را بهانه کرد شاطر عباس صبوحی با کلی اما و اگر و شاید! سال نو هم احتمالا مبارک. ...

مشاهده متن کامل ...
به خاطر اومدنت یه دنیا ممنون توام
درخواست حذف اطلاعات
سال های زیادی را برای نبودنت بهانه آوردم.گاهی به بهانه درس...گاهی به بهانه کار...گاهی به بهانه نوشتن کتاب تازه...گاهی به بهانه یک موقعیت شغلی خوب...و اکثرا به بهانه یک زندگی راحت و بی دغدغه... اما...حالا که هشتم تیر دقیقا دو سال از آمدنت می گذرد؛مطمئنم که داشتن و رسیدن به هیچکدام آن ها،به نداشتن و نبودن تو نمی ارزید... پروردگارا!ممنون که گاهی فرشته های آسمانت را،به زمین خاکی ما هم می فرستی... ...

مشاهده متن کامل ...
به خاطر اومدنت یه دنیا ممنون توام
درخواست حذف اطلاعات
سال های زیادی را برای نبودنت بهانه آوردم.گاهی به بهانه درس...گاهی به بهانه کار...گاهی به بهانه نوشتن کتاب تازه...گاهی به بهانه یک موقعیت شغلی خوب...و اکثرا به بهانه یک زندگی راحت و بی دغدغه... اما...حالا که هشتم تیر دقیقا دو سال از آمدنت می گذرد؛مطمئنم که داشتن و رسیدن به هیچکدام آن ها،به نداشتن و نبودن تو نمی ارزید...پروردگارا!ممنون که گاهی فرشته های آسمانت را،به زمین خاکی ما هم می فرستی... ...

مشاهده متن کامل ...
بهانه ندارم -نگار منوچهری شاعر و ترانه سرا
درخواست حذف اطلاعات
به نام خدا بهانه ندارم که بگویم جهانم را با نام این همه تنهایی نوشته ام گاهی تلنگر عاشقانه می زند دلم چون قطره های ریز باران که سر می خورد و از گونه شیشه طرد این پنجره و فرو می ریزد خوب می دانی بهانه ندارم چیزی را که به اسم تو می نویسمش حرفی در چمندان حسرت ساده می پیچمش خو که ندیده تعبیرش می کنم با سوزن ،نخ بغض در گلوی خود می دوزمش آن تکه های از قلبی که به نقش و نگار خون می کشمش در گوشه طاقچه خانه تو خاک خورده می بینمش صبحی دوباره در راه مانده است فردا اگر شدو نیامدم این حرف های مشق جاودانه این بهانه نیست هر خط از مشق عشق من جز یک واژه از دیوان عاشقانه نیست تو در زمستان من سر نمی کنی باید نرفته برگردم، این جاده ، رو به قصد و خانه نیست هر روز عمر که می رود حسرت باقی تویی ...

مشاهده متن کامل ...
بهانه ندارم -نگار منوچهری شاعر و ترانه سرا
درخواست حذف اطلاعات
به نام خدا بهانه ندارم که بگویم جهانم را با نام این همه تنهایی نوشته ام گاهی تلنگر عاشقانه می زند دلم چون قطره های ریز باران که سر می خورد و از گونه شیشه طرد این پنجره و فرو می ریزد خوب می دانی بهانه ندارم چیزی را که به اسم تو می نویسمش حرفی در چمندان حسرت ساده می پیچمش خو که ندیده تعبیرش می کنم با سوزن ،نخ بغض در گلوی خود می دوزمش آن تکه های از قلبی که به نقش و نگار خون می کشمش در گوشه طاقچه خانه تو خاک خورده می بینمش صبحی دوباره در راه مانده است فردا اگر شدو نیامدم این حرف های مشق جاودانه این بهانه نیست هر خط از مشق عشق من جز یک واژه از دیوان عاشقانه نیست تو در زمستان من سر نمی کنی باید نرفته برگردم، این جاده ، رو به قصد و خانه نیست هر روز عمر که می رود حسرت باقی تویی ...

مشاهده متن کامل ...
بهانه
درخواست حذف اطلاعات
دلم ... بهانه ی " تو " را دارد !!! تو می دانی بهانه چیست ؟! بهانه همان چیزی است که شب ها خواب از چشم خیس من می د... بهانه همان چیزی است که روزها میان انبوهی از آدمها چشمانم را پی تو می گرداند... بهانه همان چیزی است که به لبانم سکوت می دهد تا گلایه ای نکنم از نبودنت !!! دلم بهانه ات را دارد.... ...

مشاهده متن کامل ...
خوب بودن بی بهانه
درخواست حذف اطلاعات
هیچ وفت فراموش نکن , برای خوب بودن لازم نیست بهانه داشته باشی ... + پس خوب باش بی بهانه. خوب باش تا از خوبی تو بقیه هم خوب شوند. بیا خوب بودن را به بقیه یاد بده. بگذار شروع کننده ی خوبی تو باشی. نگو بقیه بدن منم بد می شم. تو خوب باش حتی در اوج بدی آدم. حواست باشد خوب باش نه ساده. خوب بودن سادست ... خوب باش بی بهانه ... ...

مشاهده متن کامل ...
باز باران...
درخواست حذف اطلاعات
یکی گفت:باز باران بی ترانه گریه های بی بهانهمی خورد بر سقف قلبمیادم آرد روی ماهتباورم شاید نباشدکه دلم تنگ است برایتمنم گفتم:باز باران با بهانهمیزند بر روح خانهاین بهانه آن بهانهآسمان نور ترانهجای من دیگر نباشدبا بهانه بی بهانهاندر این اعماق خانه ...

مشاهده متن کامل ...
باز باران...
درخواست حذف اطلاعات
یکی گفت:باز باران بی ترانه گریه های بی بهانهمی خورد بر سقف قلبمیادم آرد روی ماهتباورم شاید نباشدکه دلم تنگ است برایتمنم گفتم:باز باران با بهانهمیزند بر روح خانهاین بهانه آن بهانهآسمان نور ترانهجای من دیگر نباشدبا بهانه بی بهانهاندر این اعماق خانه ...

مشاهده متن کامل ...
بهانه
درخواست حذف اطلاعات
باز دلم بهانه میگیردشاید در عالم خیال تا آنسوی مرز دلت رفتشاید کنج دلت نشست و بی بهانه گریستگریست برای سادگی. گریست برای عشقباز دلم بهانه میگیردشاید در عالم خیال تا مرز جنون می رودشاید بی پروا فریاد میزندشاید بی پراو بدون ترس از هیبت نگاهتفریاد میزند فریاد میزند دوستت دارمباز دلم بهانه میگیردگویی از عالم خیال برگشتهتنهای تنها مجنون و بی پروا نشستهاما فریاد نمی زنددلم بهانه میگیرد ...

مشاهده متن کامل ...
بهانه
درخواست حذف اطلاعات
"رفتن" ! رفتن که بهانه نمیخواهد ، یک چمدان میخواهد از دلخوریهاى تلنبار شده و گاهى حتى دلخوشیهاى انکار شده ... رفتن که بهانه نمیخواهد وقتى نخواهى بمانى ، با چمدان که هیچ بى چمدان هم میروى ! "ماندن" ! ماندن اما بهانه مى خواهد ، دستى گرم، نگاهى مهربان، دروغهاى دوست داشتنى، دوستت دارمهایى که مى شنوى اما باور نمى کنى، یک فنجان چاى، بوى عود، یک آهنگ مشترک، خاطرات تلخ و شیرین ... وقتى بخواهى بمانى ، حتى اگر چمدانت پر از دلخورى باشد خالى اش مى کنى و باز هم میمانى ... میمانى و وقتى بخواهى بمانى ، نم باران را رگبار مى بینى و بهانه اش مى کنى براى نرفتنت، آمدن دلیل مى خواهد ماندن بهانه و رفتن هیچکدام ... !!! . ...

مشاهده متن کامل ...
328:)
درخواست حذف اطلاعات
رفتن که بهانه نمیخواهد ، یک چمدان میخواهد از دلخوریهاى تلنبار شده و گاهى حتى دلخوشیهاى انکار شده ... رفتن که بهانه نمیخواهد وقتى نخواهى بمانى ، با چمدان که هیچ بى چمدان هم میروى ! "ماندن" ! ماندن اما بهانه مى خواهد ، دستى گرم، نگاهى مهربان، حرفهای دوست داشتنى، دوستت دارمهایى که مى شنوى ، یک فنجان چاى، بوى عود، یک آهنگ مشترک، خاطرات تلخ و شیرین ... وقتى بخواهى بمانى ، حتى اگر چمدانت پر از دلخورى باشد خالى اش مى کنى و باز هم میمانى ... میمانى و وقتى بخواهى بمانى ، نم باران را رگبار مى بینى و بهانه اش مى کنى براى نرفتنت ! آرى ، آمدن دلیل مى خواهد ماندن بهانه و رفتن هیچکدام ... !!! ...

مشاهده متن کامل ...
رفتن که بهانه نمیخواهد,
درخواست حذف اطلاعات
رفتن که بهانه نمیخواهد, یک چمدان میخواهد از دلخوری های تلنبار شده و گاهی حتی دلخوشی های انکار شده... وقتی نخواهی بمانی, با چمدان که هیچ بی چمدان هم می روی! ماندن اما بهانه میخواهد, دستی گرم, نگاهی مهربان, دوستت دارم هایی که میشنوی, یک فنجان چای, یک آهنگ مشترک, یک ع , خاطرات تلخ و شیرین... وقتی بخواهی بمانی, حتی اگر چمدانت پر از دلخوری باشد خالی اش میکنی و باز هم میمانی... میمانی و وقتی بخواهی بمانی, نم باران را رگبار می بینی و بهانه اش می کنی برای نرفتنت! آری, آمدن دلیل میخواهد ماندن بهانه و رفتن هیچکدام... ...

مشاهده متن کامل ...
رفتن!!!
درخواست حذف اطلاعات
 "رفتن" ! رفتن که بهانه نمیخواهد ، یک چمدان میخواهد از دلخوریهاى تلنبار شده و گاهى حتى دلخوشیهاى انکار شده ... رفتن که بهانه نمیخواهد وقتى نخواهى بمانى ، با چمدان که هیچ بى چمدان هم میروى ! "ماندن" ! ماندن اما بهانه مى خواهد ، دستى گرم، نگاهى مهربان، دوستت دارمهایى که مى شنوى ا یک فنجان چاى، بوى عود، یک آهنگ مشترک، خاطرات تلخ و شیرین ... وقتى بخواهى بمانى ، حتى اگر چمدانت پر از دلخورى باشد خالى اش مى کنى و باز هم میمانى ... میمانى و وقتى بخواهى بمانى ، نم باران را رگبار مى بینى و بهانه اش مى کنى براى نرفتنت ! آرى ، آمدن دلیل مى خواهد ماندن بهانه و رفتن هیچکدام ...... "سهراب سپهرى" ...

مشاهده متن کامل ...
رفتن!!!
درخواست حذف اطلاعات
 "رفتن" ! رفتن که بهانه نمیخواهد ، یک چمدان میخواهد از دلخوریهاى تلنبار شده و گاهى حتى دلخوشیهاى انکار شده ... رفتن که بهانه نمیخواهد وقتى نخواهى بمانى ، با چمدان که هیچ بى چمدان هم میروى ! "ماندن" ! ماندن اما بهانه مى خواهد ، دستى گرم، نگاهى مهربان، دوستت دارمهایى که مى شنوى ا یک فنجان چاى، بوى عود، یک آهنگ مشترک، خاطرات تلخ و شیرین ... وقتى بخواهى بمانى ، حتى اگر چمدانت پر از دلخورى باشد خالى اش مى کنى و باز هم میمانى ... میمانى و وقتى بخواهى بمانى ، نم باران را رگبار مى بینى و بهانه اش مى کنى براى نرفتنت ! آرى ، آمدن دلیل مى خواهد ماندن بهانه و رفتن هیچکدام ...... "سهراب سپهرى" ...

مشاهده متن کامل ...
جملات تیکه دار
درخواست حذف اطلاعات
رفتن ....رفتن که بهانه نمیخواهد...یک چمدان میخواهد از دلخوری های تلنبار شده و گاهی حتی دلخوشی های انکار شده...رفتن که بهانه نمی خواهد وقتی نخواهی بمانی ،با چمدان که هیچ بی چمدان هم میروی:(ماندن...ماندن اما بهانه میخواهد...دستی گرم...نگاهی مهربان...دروغهای دوست داشتنی...دوستت دارم هایی که میشنوی اما باور نمی کنی...یک فنجان چای...بوی عود...یک آهنگ مشترک...خاطرات تلخ و شیرین...وقتی بخواهی بمانی،نم باران را رگبار میبینی و بهانه اش میکنی برای نرفتنتآری،آمدن دلیل میخواهدماندن بهانهو رفتن هیچکدام... ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
twelve steps to writing an effective results section خیلی کارساز سوالات استخدامی کمک پرستاری علوم پزشکی اراک سرایداری که فرمانده م عان حرم شد ع گزیده سخنرانی در باب قیصر امین پور حمله سایبری به کمپانی ها و آژانس های تی عربستان گلف نیوز ایران مظنون است سندرم داون یا تریزومی کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش محمود شارع پور pdf حجت ال والمسلمین ذوالنور 36 پایگاه نظامی در تیررس سامانه های موشکی ایران کره بادام زمینی چاق کننده فوق العاده واکنش جنگنده های به بمب افکن های روسی رایگان مقاله انگلیسی درباره احتمال نابودی زمان محدود با خطر مالی و بیمه وابسته با ترجمه فارسی آمار شگفت انگیز الگری با یوونتوس طرحهای ویژه به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان بازیگران اینستاگرام یا فاطمة ا هرا س آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای westworld season 2 full episode آشیق عاباس توفارقانلی تشکر برای تبریک گفتن تولد قوربان اولوم دیلیمه صادق علیه السلام ولایت علی بن طالب علیه السلام در نزد من محبوب تر است از کافى ج 8 ص 23 خیر و برکت ص راه های درمان و پیشگیری از آرتروز جلوگیری از پیشرفت آرتروز با کمک طب فیزیکی مبانی نفوذ پیامهای تبلیغاتی the fourteen infallibles حمله رها به ۴۰ کشور جهان پاسخ به یک مخاطب گرامی پرواز چارتر لحظه آتهران به تفلیس چهارشنبه 31 شهریور مداحان اهلبیت روستای حسین آباد کویر
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.