واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید


در تکاپوی شناخت ماده

واژه در تکاپوی شناخت ماده از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
تحقیق و بررسی در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با و پر سرعت . لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه 254برخی از فهرست مطالب فهرست مطالب صفحه بخش اول ـ رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی 1فصل اول ـ بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی 3ماده 1....................................... 3ماده 2....................................... 4ماده 3....................................... 5ماده 4....................................... 9ماده 5...................................... 10ماده 6...................................... 10ماده 7...................................... 12ماده 8...................................... 12ماده 9...................................... 13ماده 10..................................... 14ماده 11..................................... 14ماده 12..................................... ...

مشاهده متن کامل ...
معاملات تجاری
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو معاملات تجاری با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10 قانون تجارت قسمت اول باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده 1 - تاجر ی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد. ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است : 1 - ید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد. 2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد. 3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیدا خدمه یاتهیه ورسانیدن م ومات وغیره . 4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط برای ...

مشاهده متن کامل ...
متن کامل قانون تجارت
درخواست حذف اطلاعات
قانون تجارت باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده 1 - تاجر ی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد. ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است : 1 - ید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد. 2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد. 3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا خدمه یا تهیه و رسانیدن م ومات و غیره. 4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5 - تصدی بعملیات حراجی 6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی. 7 - هرقسم عملیات صرافی و بانکی 8 - معام ...

مشاهده متن کامل ...
قانون اساسی کویت
درخواست حذف اطلاعات
ماده 1 کویت کشوری است عربی و مستقل با حاکمیت کامل، و چشم پوشی از حاکمیت و یا از هر بخشی از خاک آن، جایز نیست. و ملت کویت جزئی از امت عرب است. ‎ ماده 2 دین کشور است و شریعت منبع اصلی قانونگذاری است. ماده 3 زبان رسمی کشور، عربی است. ماده 4 کویت، یک نشین موروثی در دودمان مرحوم مبارک الصباح است. و ولیعهد، حداکثر پس از ی ال از شروع زمامداری تعیین می گردد و تعیین وی طبق یک فرمان ی به استناد صلاحدید و بیعت مجلس امت است که در یک جلسة ویژه با موافقت اکثریت اعضای مجلس، انجام می شود و چنانچه تعیین ولیعهد برابر شرح بالا انجام نگرفت اقدام به تعیین حداقل سه نفر از افراد دودمان مذکور برای ولایت عهدی می نماید که مجلس با یکی از آنها برای ولایت عهدی، بیعت می نماید و شرط ولیعهد بودن این ...

مشاهده متن کامل ...
قانون تجارت ایران برات - فته طلب - چک
درخواست حذف اطلاعات
برات - فته طلب - چک (باب چهارم ) فصل اول - برات مبحث اول صورت برات ماده 223 - برات علاوه برامضاءیامهربرات دهنده بایددارای شرایط ذیل باشد - 1 - قیدکلمه (برات )درروی ورقه. 2 - تاریخ تحریر(روزوماه وسال ) 3 - اسم شخصی که بایدبرات راتادیه کند. 4 - تعیین مبلغ برات. 5 - تاریخ تادیه وجه برات. 6 - مکان تادیه وجه برات اعم ازاینکه محل اقامت محال علیه باشد.یا محل دیگر. 7 - اسم شخصی که برات دروجه یاحواله کرداوپرداخته می شود. 8 - تصریح به اینکه نسخه اول یادوم یاسوم یاچهارم الخ است. ماده 224 - برات ممکن است بحواله کردشخص دیگرباشدیابحواله کرد خودبرات دهنده. ماده 225 - تاریخ تحریرومبلغ برات باتمام حروف نوشته می شود.اگر مبلغ بیش ازیکدفعه به تمام حروف نوشته شده وبین آنهااختلاف باشدمبلغ کمترمناط اعتبا ...

مشاهده متن کامل ...
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
درخواست حذف اطلاعات
کلیات ماده 1 - آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود. ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا یا قائم مقام یا قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر ی یا فتاوی معتبر و اصول حق ...

مشاهده متن کامل ...
متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
درخواست حذف اطلاعات
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392) بخش اول- کلیات فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود. ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه قرار میگیرند، به صورت ی ان اعمال شود. ماده 3- مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتس به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسی ...

مشاهده متن کامل ...
قانون کار
درخواست حذف اطلاعات
١ قانون کار فصل اول - تعاریف کلی و اصول ماده 1 - کلیه کارفرمایان، کارگران، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند . ماده - 2 کارگر از لحاظ این قانون ی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند . ماده - 3 کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه انیکه عهده دار کارگاه هستند کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتیکه کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن ...

مشاهده متن کامل ...
ایا هموطنان بهایی ما حق ب وکار درمملکتی که در ان بدنیا امدنددارندیا خیر .؟
درخواست حذف اطلاعات
ایا هموطنان بهایی ما حق ب وکار درمملکتی که در ان بدنیا امدنددارندیا خیر .؟ این سوال را براساس بیانات ریاست محترم جمهور جناب اقای عرض میکنم که فرمودند برای نقد جایزه هم میدهند .بعد از ابلاغ منشور حقوق شهروندی مغازه های بهاییان شروع به بستن شد . برای جایزه نمینویسم ، برای هم دردی با هموطنان بهاییم مینویسم .تا شاید وجدانهای عد خواه بیدار شود . ایا هموطنان بهایی ما حق ب وکار در مملکتی که در ان بدنیا امدند دارند یا خیر .؟ این سوال را براساس بیانات ریاست محترم جمهور جناب اقای عرض میکنم که فرمودند برای نقد جایزه هم میدهند . برای جایزه نمینویسم ، برای هم دردی با هموطنان بهاییم مینویسم .تا شاید وجدانهای عد خواه بیدار شود . موضوع این است که مدتی است ، مغازه های هم وطنان بها ...

مشاهده متن کامل ...
قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
درخواست حذف اطلاعات
گردآورنده : سجاد غلامپورراد قسمت اول -تشکیل و موضوع ماده ۱- به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت ت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد. ماده ۲- سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به ت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است . مبلغ مزبور از محل اندوخته های شرکت سهامی بیمه ایران تامین خواهد شد. ماده ۳- مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است و بیمه مرکزی ایران می تواند در هر جا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ...

مشاهده متن کامل ...
ایا هموطنان بهایی ما حق ب وکار درمملکتی که در ان بدنیا امدنددارندیا خیر .؟
درخواست حذف اطلاعات
ایا هموطنان بهایی ما حق ب وکار درمملکتی که در ان بدنیا امدند دارند یا خیر .؟ این سوال را براساس بیانات ریاست محترم جمهور جناب اقای عرض میکنم که فرمودند برای نقد جایزه هم میدهند . چرا بعد از ابلاغ منشور حقوق شهروندی باز هم مغازه های بهاییان شروع به بستن شد . برای جایزه نمینویسم ، برای هم دردی با هموطنان بهاییم مینویسم .تا شاید وجدانهای عد خواه بیدار شود . ایا هموطنان بهایی ما حق ب وکار در مملکتی که در ان بدنیا امدند دارند یا خیر .؟ این سوال را براساس بیانات ریاست محترم جمهور جناب اقای عرض میکنم که فرمودند برای نقد جایزه هم میدهند . برای جایزه نمینویسم ، برای هم دردی با هموطنان بهاییم مینویسم .تا شاید وجدانهای عد خواه بیدار شود . موضوع این است که مدتی است ، مغازه های ...

مشاهده متن کامل ...
قانون آیین دادرسی مدنی
درخواست حذف اطلاعات
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ـ در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ کتاب اول ـ در امور مدنی کلیات ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود . ماده ۲ ـ هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا یا قائم مقام یا قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . ماده ۳ ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشن ...

مشاهده متن کامل ...
متن کامل منشور حقوق شهروندی
درخواست حذف اطلاعات
متن کامل منشور حقوق شهروندی به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور نهاده است. رئیس جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عد و حمایت از و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خط مشی ت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران ا ...

مشاهده متن کامل ...
کتاب منشور ملل متحد لیلی رضوی طوسی
درخواست حذف اطلاعات
منشور ملل متحد مقدمه لیلی رضوی طوسی منشور ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین المللی به امضاء رسید و در 24 اکتبر همان سال لازم الاجرا گردید. اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری جزء لاینفک منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از 31 اوت 1965 لازم الاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در 24 سپتامبر 1973 لازم الاجرا گردید. اصلاح ماده 109 نیز که در تاریخ 20 دسامبر 1965 به تصویب مجمع عمومی رسید در 12 ژوئن 1968 لازم الاجرا گردید. با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ا ...

مشاهده متن کامل ...
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم چاپ رو مه رسمی شد
درخواست حذف اطلاعات
مرجع تصویب: مجلس شورای ی پنج شنبه ، ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ شماره ویژه نامه: ۸۰۱ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۲۱ شماره ۳۴۶۲۳/۱۶۵ ۱۳۹۴/۵/۱۹ حجت ال والمسلمین جناب آقای ریاست محترم ایران عطف به نامه شماره ۱۵۰۹۶۶/۴۷۶۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱ در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی ایران قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با عنوان لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای ی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای ی ـ علی لاریجانی --- شماره ۶۳۲۷۲ ۱۳۹۴/۵/۲۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی ایران به پیوست «قا ...

مشاهده متن کامل ...
قاون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)قسمت 4
درخواست حذف اطلاعات
ماده 500- محکومٌ‏ علیه برای اجرای رأی احضار میشود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود تا محکومٌ‏علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به طور همزمان دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.تبصره- در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‏تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند. ماده 501- اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‏افتد:الف - دوران بارداریب - پس از زایمان حداکثر تا شش ماهپ - دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگیت - اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه ماده 502- هرگاه محکومٌ علیه به بیماری جسم ...

مشاهده متن کامل ...
خطرات و آلودگی ناشی از استفاده ازام تی بی ایی mtbe برای محیط زیست ماهشهر
درخواست حذف اطلاعات
خطرات و آلودگی ناشی از استفاده ازام تی بی ایی mtbe برای محیط زیست ماهشهر نویسنده: محمد توکلی - ۱۳٩٢/۸/۱۸ خطرات و آلودگی ناشی از استفاده از mtbe برای محیط زیست ماهشهر مقدمه بعد از اینکه سرب بخاطر خطرات فراوانی که برای بدن داشت از بنزین حذف شد برای جایگزینی آن از ماده ای دیگر به اسم متیل تری شری ـ بوتیل اتر (mtbe) یک ماده آلی ا یژن دار است استفاده شد که این ماده برای افزایش عدد اکتان به بنزین افزوده می شد با وجودیکه این ماده افزدونی هم اکنون در حال حذف شدن می باشد متاسفانه امروزه در ایران و برخی کشورهای جهان هنوز هم به صورت گسترده به بنزین افزوده می شود . در اینجا به بحث و بررسی خطرات و آلودگی های ناشی از این ماده افزودنی پرداخته شده است mtbe = ام تی بی ایی که مخفف : متیل ترشری ...

مشاهده متن کامل ...
نگید که نگفتم... .
درخواست حذف اطلاعات
جناب !!! ▪️در ت شما ی گفت که بابت مسئله فرهنگ شب ها خوابم نمی برد. ▪️در ت شما ی فرمود اگر اصول (ره) تحریف شود ملت سیلی سختی خواهد خورد. ▪️در ت شما ی فرمود اگر شروطی که برای قید شد عمل نشود خسارت بزرگی خواهد بود ▪️در ت شما ی از واردات بی رویه گله دارد ▪️در ت شما ی از مبارزه جدی نداشتن با فساد گله دارد ▪️در ت شما ی از اجرای اقتصاد مقاومتی رضایت ندارد ▪️در ت شما ی گفت هرجا ما انقل عمل کردیم پیشرفت کردیم هرجا غیر انقل عمل کردیم عقب م م ▪️در ت شما ی از سرعت پیشرفت علمی ناراضی است ▪️در ت شما بود که ی به علت ورود کتاب های ضد ی در نمایشگاه کتاب در نمایشگاه کتاب تهران حضور نیافت ▪️در ت شما ی از نفوذ در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور گله و افشاگری کرد ▪️در ت شما ی از مذ ...

مشاهده متن کامل ...
دستورالعمل جامع ساماندهی شوراهای حل اختلاف
درخواست حذف اطلاعات
دستورالعمل جامع ساماندهی شوراهای حل اختلافبه منظور اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران که به استناد ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران تنفیذ شده است و در جهت ارتقاء و توسعه کیفی شوراهای حل اختلاف و با تأکید بر گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه و در جهت ایجاد وحدت رویه در تمشیت امور شوراهای حل اختلاف، «دستورالعمل جامع ساماندهی شوراهای حل اختلاف» که منبعد به اختصار «دستورالعمل» گفته می شود؛ به شرح ذیل تصویب و ابلاغ می گردد: 1 - ساختار سازمانی و نیروی انسانیماده 1- به منظور تمشیت امور شوراها و نظارت و بازرسی آنها، حوزه معاونت شوراهای حل اختلاف در دادگستری کل استانها به شرح پیوست شماره ( 1 ) این دستورالع ...

مشاهده متن کامل ...
متن کامل منشور ملل متحد
درخواست حذف اطلاعات
منشور ملل متحد مقدمه منشور ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین المللی به امضاء رسید و در 24 اکتبر همان سال لازم الاجرا گردید. اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری جزء لاینفک منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از 31 اوت 1965 لازم الاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در 24 سپتامبر 1973 لازم الاجرا گردید. اصلاح ماده 109 نیز که در تاریخ 20 دسامبر 1965 به تصویب مجمع عمومی رسید در 12 ژوئن 1968 لازم الاجرا گردید. با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزایش ...

مشاهده متن کامل ...
قانون انتخابات ریاست ایران
درخواست حذف اطلاعات
قانون انتخابات ریاست ایران قانون انتخابات ریاست ایران با آ ین اصلاحات به انضمام: قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست ایران و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام --------------------------------------------------------------------------------------- اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات ریاست ایران قانون انتخابات ریاست ایران فصل اول_ کلیات فصل دوم_ کیفیت انتخابات فصل سوم_ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فصل چهارم_ هیأت اجرائی فصل پنجم_ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان فصل ششم_ تبلیغات فصل هفتم_ شکایت و نحوه رسیدگی فصل هشتم_ مجازات ضمائم : _ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات _ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای ی _ قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخ ...

مشاهده متن کامل ...
توضیحات کامل در باره جوجه کشی قناری
درخواست حذف اطلاعات
جور جفت های مناسب برای جوجه کشی دونکته اساسی راکه مورد قبول وتصدیق همه است یادآورمی شویم : ۱- دوقناری که دارای عیب مشترک هستندنباید باهم جفت گردند . مثلا هر دو دارای سربدقواره وزشت باشند . ۲ -دوزرد سیریا دو زرد کم رنگ یا دوابلق یا دوهمرنگی که از هرلحاظ رنگهای آنها مشابه هم میباشد نباید باهم جفت شوند . دو قناری زردرنگ به نظرمی آیدکه باید جوجه های خوشرنگ و خوبی بدهند ولی تجربه نشان داده است که اگر در نسل اول بعضی از جوجه های آنها دارای رنگ قابل ملاحظه ای باشند در عوض از لحاظ شرایط دیگر دارای مزایای خوبی نخواهند بود . اگر ی بخواهد جوجه قناری زرد خوش رنگ و باشرایط خوب بدست آورد باید یک قناری زرد کم رنگ را بایک قناری زرد پررنگ جفت نماید .اگر چه لانه پر از جوجه های زرد پر ...

مشاهده متن کامل ...
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
درخواست حذف اطلاعات
مبحث اول: کلیاتماده 1ـ واژه های به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشند:الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای یب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای یج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانوند ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییهماده 2ـ از زمان لازم الاجرا شدن قانون در حوزه های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاه های مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قا ...

مشاهده متن کامل ...
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
درخواست حذف اطلاعات
مبحث اول: کلیاتماده 1ـ واژه های به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشند:الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای یب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای یج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانوند ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییهماده 2ـ از زمان لازم الاجرا شدن قانون در حوزه های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاه های مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قا ...

مشاهده متن کامل ...
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور
درخواست حذف اطلاعات
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1 /3 /1375 با اعمال آ ین اصلاحات فصل اول - تشکیلات ماده 1 - برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی،آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای روستا[1]، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود.[2] ماده 2 - مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر درخصوص شوراهای ی کشوری شوراهای روستا، بخش، ش ...

مشاهده متن کامل ...
قانون مبارزه با با اصلاحات و الحاقات 89
درخواست حذف اطلاعات
قانون مبارزه با با اصلاحات و الحاقات 89قانون اصلاح قانون مبارزه با و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 1 ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:1 ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید یا روان گردان های صنعتیغیرداروئی.2 ـ وارد ، ارسال، صادر ، تولید و ساخت انواع یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی.3 ـ نگهداری، حمل، ید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش یا روان گردان های صنعتیغیرداروئی.4 ـ دایر یا اداره مکان برای استعمال یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی.5 ـ استعمال یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانونمستثنی کرده باشد.6 ـ تولید، ساخت، ید، فروش، نگهداری آلات و ا ...

مشاهده متن کامل ...
لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در ایران
درخواست حذف اطلاعات
فصل نخست: تشکیلات و صلاحیت ▪ ماده ۱)دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.▪ ماده ۲) قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر ( از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و...) محرز بداند با داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمات قضایی انتخاب می کند. مشاوران از بین شخصیت های علمی، فرهنگی، ی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند، انتخاب می شوند. تبصره ۱)برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل ۱۰ ن ...

مشاهده متن کامل ...
قوانین ترجمه در ایران
درخواست حذف اطلاعات
قوانین ترجمه در ایران قوانین ترجمه در ایران قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۰/۳/۱۳۱۶ با اصلاحات ۲۹/۴/۱۳۷۶ ماده ۱ – هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد . تبصره – در نقاطی که از طرف وزات عدلیه مترجمین رسمی برای هریک از زبهانهای غیر فارسی تعیین نشده باشد محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی مترجمینی که طرف اعتماد باشد رای ترجمه تعیین مینمایند . ماده ۲ – ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا ین و قنسولی تصدیق شده باشد الف – اسنادی که در یکی از کشور های بیگانه یا در این به یکی از زبانهای غیر فارسی تنظی ...

مشاهده متن کامل ...
قانون استخدامی کشور
درخواست حذف اطلاعات
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ قانون استخدامی کشور در یازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره تدوین شده که به استناد ماده واحده مصوبه بیست و چهارم آذر ماه 1343 در تاریخ روز سی و یکم داد ماه 1345 شمسی به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده و قابل اجراست.فصل اول - کلیاتماده 1 - تعاریف:الف - استخدام ت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت ت در یکی از وزارتخانه ها یا موسسات تی است.ب - خدمت ت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد.ت - حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و موسسات تی در حدود قوانین و مقررات مربوط است.ت - وزارتخانه عبارت از واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.ث - موسسه ت ...

مشاهده متن کامل ...
قانون استخدامی کشور
درخواست حذف اطلاعات
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ قانون استخدامی کشور در یازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره تدوین شده که به استناد ماده واحده مصوبه بیست و چهارم آذر ماه 1343 در تاریخ روز سی و یکم داد ماه 1345 شمسی به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده و قابل اجراست.فصل اول - کلیاتماده 1 - تعاریف:الف - استخدام ت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت ت در یکی از وزارتخانه ها یا موسسات تی است.ب - خدمت ت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد.ت - حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و موسسات تی در حدود قوانین و مقررات مربوط است.ت - وزارتخانه عبارت از واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.ث - موسسه ت ...

مشاهده متن کامل ...
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
درخواست حذف اطلاعات
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه -: ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۹۶ | ----: دانستنی های حقوقی فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی ۱٫ اشاعه اء و منکرات. ( بند۲ ماده۶ ق.م ) ۲٫ تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و اء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات . ( بند ب ماده ۱۵ قانون ج.ر و ماده ۶۳۹ ق.م.ا ) ۳٫ انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( و مستهجن ) ( بند ۲ ماده ۶ ق.م و ماده ۱۴ قانون ج.ر ) ۴٫ تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع افراد به دستی به محتویات مستهجن و . ( ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای ) ۵٫ استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرق ...

مشاهده متن کامل ...
قانون مالیاتهای مستقیم
درخواست حذف اطلاعات
باب چهارم – در مقررات مختلفه فصل اول – معافیت ها ماده 132 – درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد است اج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا است اج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند. تبصره 1 – فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
4277418 نوحه حاج داود علیزاده ای سه ساله قهرمان منچرز نسخه مد شده اصغر فرهادی سینمای نئورالیسم ایتالیا بر من تاثیر عمیق داشته است etekaf message گیت فروشگاهی pro wide rf م منو توی اتاق خواب توافق ژنو به نفع ست احمقانه است که مذاکرات را به هم بزنیم دارویی دانه سیاه سیاه دانه السودا شناخته دانه اهی اهی دارویی دانه اهی دارویی گامی بسوی کشف حیات در سیاره های شبیه زمین مقاله کامل درباره میان افزود ها بدل یا معترضه 54 ص نمونه سوالات زبان کانکور افغانستان حدیث اور باب کامپیوتر کتاب اسلاید نمونه سوال قیمت آبگرمکن کاوه کویر آزمونهای نوبت دوم پایه سوم راهنمایی کتابخانه عمومی شهید مدرس شهر حمیل gacer bir zaman ki پاو ونت دربارهرئوس نقد بیست یک روز بعد سایت هنرلند واکنش پاسخ سران کشورها به نامه های سلنا وادل selena gomez adel یاداواره ی ارسباران به میزبانی شهرستان ورزقان سه داد1393 انقلاب در دیدار اساتید محققان پژوهشگران ها o 5946 377 o1 5946 0377 o 5946 0377 o 5946 0377 o 5946 0377 o هولولنز مایکروسافت در سال به توسعه دهندگان عرضه می شود زخمهای دهان ک ن وعلل آنها children s mouth wounds مولانا قدرت الدین انگیزه نیایش بیان بیان قدرت جلال الدین مولانا جلال ترین انگیزه صلاح الدین کتا منتقد راستین شارژ گاز کولر گازی سامسونگ جهت سیستم گرمایش
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.